Alireza abedpour

واچليست بعدی نیر پروتکل

۱ سال قبل near-protocol نیر پروتکل
  • ۱ سال قبل
    بروز رسانی : نیر پروتکل چهار ساعته➖➖➖➖➖➖➖پس از آزمایش مجدد نقطه کنترل، (ا م ا )ها و مثلث متقارن در ، ارز نیر یک پامپ خوبی انتظار داریم دوستام به هیچ وجه این سیگنال از دست ندید سطح مقاومت بعدی 2.216 دلار است و در صورت شکسته شدن این سطح، روند مثبت ادامه خواهد داشت.➖➖➖➖➖➖➖