مخاطرات سنگ‌اندازی در مسیر پلتفرم‌های معاملات رمزارزها

مخاطرات سنگ‌اندازی در مسیر پلتفرم‌های معاملات رمزارزها

بیشــتر کشــورهای جهــان در حــال بهره‌بــرداری از از رمزارزهــا هســتند و حرکــت در این مســیر روز‌بــه‌روز در کشورمان دشوارتر میشــود. در روزهای گذشته فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال بــا محدودیت‌هایــی از ســوی بانــک مرکزی مواجه شــد و این مسأله موجب نگرانی ســرمایه‌گذاران و ضــرر آنها از این بابت شــده اســت.

آغاز این ماجرا از اظهارنظرهــای غیرکارشناســی در این خصوص و مرتبط دانستن ریزش بورس با سرمایه‌گذاری در این بازار شروع شد. این در شرایطی است که دلیل اصلی وضعیت این روزهای بورس، سیاســت‌گذاریهای نامناسب و ســوء مدیریت بود.

تنگ‌کردن حلقه فعالیت رمزارزها به بهانه این مسأله به‌معنای پــاک کردن صورت مســأله و رفتن در بیراهه است. کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت پرهیــز بانک مرکزی از تصمیمات شــتاب‌زده، معتقدند تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتــال موجب انجام معامــلات در کانال‌هــای غیررســمی و آشفتگی بازارهای موازی خواهد شد.

به گــزارش اقتصــاد ملی، «جســتجوی بیت کوین و ســایر رمز ارزها از کلمه بــورس ســبقت گرفتــه اســت». این اظهــارات مجتبی توانگــر، رییس کمیتــه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و هشدار او در مورد خرید بیت کوین و ســایر رمز ارزها بود.

فهوای این گونه اظهارنظر نشان میدهد که موضــوع رمزارزها نیز همانند بسیاری دیگر از مســائل گرفتار حاشیه و تصمیمات شتاب‌زده شده است؛ موضوعی که در بورس شــاهد آن بودیم و در ادامه نتایج مخربی به همراه داشــت. شــروع ریزش بازار ســرمایه بهانــه اختلاف نظر وزیر نفت با وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌ســازی بود کــه در ادامه ماجرا منجر به ریزش حدود یک میلیون واحدی شــاخص بورس و تحمیل زیان شدید به سهام‌داران شد.

گــزارش رســمی وزارت صمت نشــان میدهد صنعــت رمزارز با گــردش مالی ســالانه بیش از ۲۵ هــزار میلیارد تومان معــادل ۶۲۵ میلیــون دلار، میتوانــد محمل شــکوفایی اقتصاد ایران باشد. در حال حاضر در حــوزه رمز ارزها به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم بیــش از یک میلیون شــغل ایجاد کرده و این مسأله از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه حکایت دارد. کارشناســان شــناخت را لازمه سیاســت‌گذاری در بازار رمزارزها عنوان می‌کننــد و معتقدنــد در ایــن صورت می‌تــوان از مزایای این پدیده، اســتفاده بهینه کرد.

سیاســت‌گذاری‌های غلط در این زمینه به‌گفته آنها نه تنها نمی‌تواند راه‌گشــا باشــد بلکه زمینه برای فعالیت رمزارزهــا در حیاط خلوت و مســیرهای تاریک را فراهم میکند. ممنوعیــت فعالیت پلتفرم‌های شــفاف مبــادلات ارز دیجیتال، حجم ســرمایه در گردش این بــازار را تبدیل به حجــم انبوهــی نقدینگی ســرگردان می‌کند.

همچنین نگرانی کاربران از بلوکه‌شــدن حســاب‌ها و احســاس ناامنی ناشــی از آن موجب خروج ارز از کشور از بین رفتن دسترســی به دارایی‌ها و نبود امــکان پیگیری آن، از بیــن رفتن امکان گردش سرمایه در کشور، انجام معاملات ارز دیجیتال در کانال‌های غیر رســمی و برهــم زدن بازارهای موازی می‌شــود. با ممنوع کردن معامله رمز ارزها در کشور، نمی‌توان مردم را به‌ســمت بازار سرمایه سوق داد. در حقیقت با این کار، افراد برای استفاده بیشتر از درگاه‌های خارجی رمز ارزها تشویق شــده‌اند و به این امر به نفع کشور نیست.

بنابرایــن به جــای پاک کــردن صورت مســئله و ممنوعیت معامله رمــز ارزها، بهتر اســت با رویکردی منطقــی با این موضوع روبه‌رو شــویم و شــرایط بهتری را برای اســتفاده از بیت کوین و سایر رمز ارزها در راســتای منافع کشور و کاربران فراهم کنیم. واقعیت آن است که به دلیل جذابیتی که بازار رمز ارزها دارد با گذشت زمان افراد زیادی به ایــن بازار علاقه‌مند شــده‌اند و راهکار آن افزایش دانش افراد است.

نمی‌توان اســتقبال از رمز ارزها را نادیده گرفت. بیت کوین، اتریوم و ســایر رمز ارزها به سبد ســرمایه مردم راه پیدا کرده‌اند و این همان چیزی است که از آن به‌عنوان «متنوع‌سازی سبد سرمایه» نام برده میشــود.

حوزه رمز ارزها به‌راحتی با وضع قوانین شــفاف و کاربردی زیرنظر قوانین جاری کشــور قرار خواهد گرفت و میتوان از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کرد. فراموش نکنیم بحران‌های حاصل از بحران موسسات مالی در دهه ۸۰ باعث بروز چه بحران‌هــای امنیتی و اقتصادی در ســال‌های اخیر شــد؛ بحران‌هایی که حاصل غیرشــفاف بودن و فاســد بودن سیســتم مدیریت موسســات مالی بود.

در هر صورت آنچه در چند روز گذشــته در فضای خبری بــازار ارزهای دیجیتال در کشــور اتفــاق افتاد، مجموعـه‌ای از تصمیم‌های شــتاب‌زده بود که مشکلات فراوانی برای فعالان این حوزه ایجاد کرد. نگرانی کاربران صرافی‌ها از بلوکه شــدن دارایی و نبود امکان برداشت باعث شد تا کاربران حاضر باشند حتی با ضرر زیاد، از این بازار خارج شوند. نبود احساس امنیتِ اقتصادی پایدار از عوامل مهم جلوگیری از توســعه پایدار در کشور است.

تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتال در این شــرایط و بــا تصمیماتــی ناگهانی و شــتاب‌زده، منجر بــه قربانی شــدن فعــالان حوزه ارزهای دیجیتال و همچنین دور شــدن از ظرفیت‌های این ارزها دارد.

اســتفاده از ارزهــای دیجیتال در شــرایط تحریم یک فرصت برای اقتصاد کشورمان و برای تأمین نیازهای اولیه کشور در زمینههای اســتراتژیک مانند غذا و دارو اســت. این هزینه‌ها بــا کمک ارزهــای دیجیتال از بین خواهند رفت و مراکز فســادزایی که در ســایه دلالی دور‌زدن تحریم ایجاد شده‌اند تعطیل خواهند شد. ممنوع کردن فعالیت ارزهــای دیجیتال این شــانس بزرگ و در دسترس را از کشور می‌گیرد؛ باید گفت تعطیــل کردن بــازار ارزهای دیجیتال در کشور کمک به تحریم اقتصاد ایران است.

guest

استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.

انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.

دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند و حساب کاربران خاطی ممکن است مسدود شود.

در صورت وقوع کلاهبرداری یا فریب، ارزدیجیتال این حق را دارد که از مراجع قضایی پیگیری کند یا با این نهادها همکاری داشته باشد.

0 دیدگاه
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.