تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت UAHg از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۸.۹۶ ت
Jul 14, 2024
$0.024124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۷.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.024218
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۶.۵۶ ت
Jul 13, 2024
$0.024348
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۰.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.024275
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۱.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.024233
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۷.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.024080
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۵.۶۸ ت
Jul 12, 2024
$0.024199
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۳.۴۵ ت
Jul 12, 2024
$0.024199
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۲.۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.024534
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۳.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.024384
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۱.۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.024257
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۰.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.024231
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۱.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.024316
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۲.۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.024399
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۸.۶۲ ت
Jul 10, 2024
$0.024480
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۳.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.024426
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۹.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.024165
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۵.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.024173
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۲.۵۷ ت
Jul 09, 2024
$0.024038
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۶.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$0.024239
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۰.۸۱ ت
Jul 09, 2024
$0.024275
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۹.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.024163
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۳.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.024214
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۶.۴۲ ت
Jul 08, 2024
$0.024220
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۵.۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.024239
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۸.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.024205
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۵.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.024673
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۶.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.024404
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۲.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.024407
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۳.۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.024311
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۲.۴۴ ت
Jul 06, 2024
$0.024251
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۳.۲۲ ت
Jul 06, 2024
$0.024275
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۷.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$0.024330
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۲.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$0.024340
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۹.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.024244
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۷.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.024333
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۲.۲۹ ت
Jul 05, 2024
$0.024393
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۰.۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.024238
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۸.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$0.023972
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۲.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.024161
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۲.۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.024320
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۳.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.024185
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۷.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$0.024330
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۶.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.024611
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۵.۳۷ ت
Jul 03, 2024
$0.024317
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۵.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.024250
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۳.۳۴ ت
Jul 02, 2024
$0.024356
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۲.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.024593
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۴.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.024569
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۳.۲۵ ت
Jul 02, 2024
$0.024869