تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت The Bitcoin Killa از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲۸,۳۳۵.۷۲ ت
Jul 20, 2024
$5.71
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱۱,۹۸۵.۷۱ ت
Jul 20, 2024
$5.43
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۲,۷۸۹.۲۴ ت
Jul 20, 2024
$7.21
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۰,۷۸۰.۷۲ ت
Jul 20, 2024
$7.18
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲۵,۱۷۱.۱۶ ت
Jul 19, 2024
$7.39
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱,۳۹۵.۸۲ ت
Jul 19, 2024
$6.76
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۰,۸۶۹.۵۹ ت
Jul 19, 2024
$6.75
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸,۸۹۰.۶۹ ت
Jul 19, 2024
$6.72
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶۳,۳۰۸.۳۵ ت
Jul 18, 2024
$6.28
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱۴,۸۴۲.۸۱ ت
Jul 18, 2024
$7.17
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲۷,۴۷۶.۱۲ ت
Jul 18, 2024
$7.38
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲۰,۹۹۰.۵۸ ت
Jul 18, 2024
$7.27
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳۴,۷۷۸.۸۹ ت
Jul 17, 2024
$7.51
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴۶,۵۳۹.۶۳ ت
Jul 17, 2024
$7.71
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵۹,۰۳۳.۲۶ ت
Jul 17, 2024
$7.92
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵۷,۵۴۴.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$7.88
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶۵,۳۸۶.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$8.02
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶۱,۶۶۹.۷۷ ت
Jul 16, 2024
$7.95
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶۵,۸۳۶.۱۳ ت
Jul 16, 2024
$8.06
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۷۱,۵۶۸.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$8.13
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۵,۰۶۸.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$7.99
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۵,۸۰۳.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$7.98
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۴,۴۲۳.۹۲ ت
Jul 15, 2024
$7.97
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۱,۶۸۳.۳۵ ت
Jul 15, 2024
$7.89
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۵۱,۷۱۰.۱۸ ت
Jul 14, 2024
$7.69
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۵۰,۴۱۸.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$7.71
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴۸,۸۷۶.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$7.74
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴۹,۷۲۲.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$7.74
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۳۷,۸۵۷.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$7.52
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۰,۰۶۹.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$7.57
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۹,۲۲۱.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$7.71
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵۲,۷۸۷.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$7.74
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۵۶,۷۴۴.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$7.80
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۶,۷۸۵.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$7.42
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۴,۷۲۷.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$7.39
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۴۴۴.۵۱ ت
Jul 12, 2024
$8.05
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۷,۹۸۴.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$7.98
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸۴,۶۹۶.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$8.26
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹۵,۴۲۵.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$8.41
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۲,۹۲۰.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$8.04
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۱,۶۵۰.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$8.02
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵۹,۵۹۹.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$7.77
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۰,۷۱۱.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$8.01
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵۹,۲۰۵.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$7.78
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷۷,۹۸۸.۵۱ ت
Jul 09, 2024
$8.07
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲۴,۳۱۲.۴۵ ت
Jul 09, 2024
$7.16
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲۵,۳۹۳.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$7.11
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳۱,۵۲۰.۳۱ ت
Jul 09, 2024
$7.24
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲۲,۷۳۶.۸۵ ت
Jul 08, 2024
$7.09
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵۱,۵۷۱.۳۵ ت
Jul 08, 2024
$7.56