تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Simpson Family از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 21, 2024
$0.00000000000009
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000000009
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000000009
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000000009
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000000009
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.00000000000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.00000000000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000000007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000000007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000000008
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000000008
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000000008
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000000008
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000000008
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000000007
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000000007
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000000007
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000000007
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000000008
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000000008
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000000007
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000000007
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000000007