تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Planet از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹۵,۹۲۵.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$10.19
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵۵,۸۰۴.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$7.73
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲۵,۳۹۶.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$7.02
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۸,۲۵۹.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$7.09
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۹,۳۲۱.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$8.53
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۴۴,۲۱۲.۱۵ ت
Jun 28, 2024
$8.83
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲۹,۹۵۰.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$8.65
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۷۹,۱۶۶.۰۶ ت
Jun 22, 2024
$9.75
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۴,۱۲۶.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$9.69
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۴۵,۴۹۶.۰۵ ت
Jun 16, 2024
$9.30
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۵,۸۲۷.۲۹ ت
Jun 13, 2024
$11.45
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۷,۳۹۲.۳۹ ت
Jun 10, 2024
$12.31
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۷۰,۷۵۶.۱۹ ت
Jun 07, 2024
$13.12
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۸,۰۰۵.۵۶ ت
Jun 04, 2024
$11.82
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۶,۸۵۶.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$11.49
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۰,۸۲۴.۳۵ ت
May 29, 2024
$12.85
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۶,۲۴۰.۸۱ ت
May 26, 2024
$13.03
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۱,۱۴۸.۸۷ ت
May 23, 2024
$13.94
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۹,۴۳۵.۳۴ ت
May 20, 2024
$12.78
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۳,۱۵۰.۹۱ ت
May 17, 2024
$12.86
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۰,۱۳۸.۷۶ ت
May 14, 2024
$15.53
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵۱,۹۶۶.۳۶ ت
May 11, 2024
$15.53
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷۱,۸۹۶.۷۱ ت
May 08, 2024
$15.79
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۷,۷۰۲.۲۶ ت
May 05, 2024
$15.01
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۵,۷۶۶.۸۹ ت
May 02, 2024
$14.01
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۶,۳۰۱.۴۰ ت
Apr 29, 2024
$12.59
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳۵,۳۶۷.۹۴ ت
Apr 26, 2024
$13.11
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۲,۲۰۷.۷۴ ت
Apr 23, 2024
$13.95
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۵,۲۷۴.۲۲ ت
Apr 20, 2024
$13.90
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۱,۴۷۸.۷۴ ت
Apr 17, 2024
$13.24
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۲۱,۱۵۴.۹۲ ت
Apr 14, 2024
$13.24
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۵۱,۳۷۱.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$14.63
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۰۴,۱۸۰.۷۸ ت
Apr 08, 2024
$14.15
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸۴۹,۷۶۹.۴۷ ت
Apr 05, 2024
$13.10
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۲۴,۷۶۱.۷۸ ت
Apr 02, 2024
$13.07
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۵,۸۷۳.۵۳ ت
Mar 30, 2024
$13.96
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۴,۳۰۸.۵۴ ت
Mar 27, 2024
$13.87
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۸۱,۹۳۵.۵۱ ت
Mar 24, 2024
$12.60
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۳۱,۸۵۶.۵۲ ت
Mar 21, 2024
$13.57
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۱,۲۲۵.۶۹ ت
Mar 18, 2024
$14.60
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۵۴,۴۷۳.۰۷ ت
Mar 15, 2024
$15.89
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۲۹,۹۶۳.۵۱ ت
Mar 12, 2024
$13.91
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۹,۰۸۴.۹۶ ت
Mar 09, 2024
$12.70
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۷,۶۴۱.۰۲ ت
Mar 06, 2024
$12.53
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۲,۶۸۶.۶۱ ت
Mar 03, 2024
$14.72
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۸,۹۷۸.۷۹ ت
Feb 29, 2024
$16.92
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۱۱,۸۸۳.۲۸ ت
Feb 26, 2024
$15.90
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۹۵۷,۵۰۱.۲۳ ت
Feb 23, 2024
$16.69
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۶۸,۴۴۳.۳۶ ت
Feb 20, 2024
$17.19
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۹۸۲,۹۶۸.۶۵ ت
Feb 17, 2024
$17.63