تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Nyxia AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۰۸.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.068988
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۸۲.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.068449
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۹.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.066253
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۶۸.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.066425
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۴۸.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.067533
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۵۰.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.069241
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۹۱.۲۱ ت
Jul 12, 2024
$0.069552
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۷۷.۲۴ ت
Jul 12, 2024
$0.067668
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۰۷.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.068163
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۸۷.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.069754
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۶۹.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.076243
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۳۹.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.075409
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۰۸.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.075042
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۴۰.۵۸ ت
Jul 10, 2024
$0.077265
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۳۳.۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.071650
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۷۸.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.074554
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۹۸.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.076291
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۹۰.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.072498
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۸۹.۷۶ ت
Jul 09, 2024
$0.077470
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۵۴.۸۹ ت
Jul 09, 2024
$0.081232
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۵۶.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.079832
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۷۸.۵۷ ت
Jul 08, 2024
$0.076818
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۸۶.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.078479
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۲۳.۸۵ ت
Jul 08, 2024
$0.075360
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۰۱.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$0.070223
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۸۹.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.071701
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۷۳.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.076103
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۸۵.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.076010
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۷۴.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.078773
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۶۸.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.078545
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۲۲.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.076160
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۹۶.۸۹ ت
Jul 06, 2024
$0.068397
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۳۷.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.067664
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۲۹.۸۰ ت
Jul 05, 2024
$0.067216
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۸۷.۷۶ ت
Jul 05, 2024
$0.064384
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۷۳.۵۴ ت
Jul 05, 2024
$0.059255
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۶۱.۸۰ ت
Jul 05, 2024
$0.067241
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۰۴.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.056840
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۸.۱۷ ت
Jul 04, 2024
$0.056002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۸.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.055960
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۷۴.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.062747
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۸۷.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.064792
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۴۵.۹۰ ت
Jul 03, 2024
$0.065642
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۰۲.۸۴ ت
Jul 03, 2024
$0.066276
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۷۸.۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.067780
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۹۷.۹۹ ت
Jul 02, 2024
$0.066394
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۱۶.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.068126
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۳۰.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.068169
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۶۹.۷۶ ت
Jul 02, 2024
$0.067195
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۶۶.۳۲ ت
Jul 01, 2024
$0.064033