تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Nutcash از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸۵۳.۲۴ ت
Jul 18, 2024
$0.014743
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۵۳.۲۸ ت
Jul 17, 2024
$0.014743
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۵۲.۹۰ ت
Jul 17, 2024
$0.014743
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۱۳.۹۲ ت
Jul 17, 2024
$0.014050
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۶۳.۱۶ ت
Jul 17, 2024
$0.013151
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۶۲.۸۴ ت
Jul 16, 2024
$0.013151
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۶۳.۰۷ ت
Jul 16, 2024
$0.013151
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳۸.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.014504
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۴۰.۶۷ ت
Jul 16, 2024
$0.014504
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱۱.۶۴ ت
Jul 15, 2024
$0.013961
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱۴.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.013961
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲۹.۶۶ ت
Jul 15, 2024
$0.012533
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۳۳.۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.012533
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۰۷.۶۳ ت
Jul 14, 2024
$0.013753
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۰۳.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.013753
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۱۱.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.012264
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۱۲.۵۹ ت
Jul 14, 2024
$0.012264
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۱۳.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.012264
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۱۲.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.012264
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۲۴.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.012447
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۲۷.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.012447
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲۸.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.012447
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۳۲.۱۸ ت
Jul 12, 2024
$0.012447
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱۵.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$0.012180
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۳۵.۲۵ ت
Jul 12, 2024
$0.012505
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳۲.۷۶ ت
Jul 11, 2024
$0.012505
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴۲.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.012660
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹۵.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.013521
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵۶.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.012882
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۸۰.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.013278
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۶۰.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.012876
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۵۷.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$0.012896
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۰۸.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.013708
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۰۴.۶۹ ت
Jul 09, 2024
$0.013597
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸۵.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.013257
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۰۸.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.013533
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰۸.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.011899
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۰۹.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.011899
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۹۱.۶۰ ت
Jul 08, 2024
$0.011580
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۹۵.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.011580
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۹۲.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.011580
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹۳.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$0.011594
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۶۴.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.014377
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۶۵.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.014340
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷۰.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.014357
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۶۷.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.014288
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۶۹.۴۰ ت
Jul 06, 2024
$0.014325
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۵۳.۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.014241
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۶۳.۰۱ ت
Jul 06, 2024
$0.014462
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸۸.۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.014462