تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت میچی از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۹۷۸.۳۶ ت
Jul 20, 2024
$0.295607
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۰۳۱.۶۳ ت
Jul 20, 2024
$0.279415
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۱۱۳.۲۵ ت
Jul 20, 2024
$0.281828
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۱۹.۲۴ ت
Jul 20, 2024
$0.260935
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۳۴.۲۹ ت
Jul 19, 2024
$0.247428
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۱۲.۸۸ ت
Jul 19, 2024
$0.211001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۲۴.۴۱ ت
Jul 19, 2024
$0.209601
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۶۱.۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.173908
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۰۰.۱۳ ت
Jul 18, 2024
$0.190366
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۴۴.۳۲ ت
Jul 18, 2024
$0.206677
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۱۶.۳۰ ت
Jul 18, 2024
$0.221335
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۵.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.202091
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۵۱.۹۰ ت
Jul 17, 2024
$0.208236
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۵۶.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.220508
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۷۴.۶۱ ت
Jul 17, 2024
$0.241245
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۷۹.۶۲ ت
Jul 17, 2024
$0.228848
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۰۰.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.243105
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۰۲.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.206872
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۴۱.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.192784
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۲۹.۳۴ ت
Jul 16, 2024
$0.209278
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۴۱.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.203689
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۲۹.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.180583
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۱۷.۶۶ ت
Jul 15, 2024
$0.187532
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۵۸.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.151434
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۱۲.۴۳ ت
Jul 14, 2024
$0.136449
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۹۴.۱۸ ت
Jul 14, 2024
$0.136898
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۰۳.۷۷ ت
Jul 14, 2024
$0.134572
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۸۰.۸۹ ت
Jul 14, 2024
$0.102936
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۹۴.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.108184
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۱۰.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.106905
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۷۳.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.099136
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۵۲.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.101814
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۷۷.۷۳ ت
Jul 12, 2024
$0.095343
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۰۰.۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.096907
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۱۹.۹۴ ت
Jul 12, 2024
$0.095617
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۰۱.۴۰ ت
Jul 12, 2024
$0.096967
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۷۲.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.105344
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۶۰.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$0.118736
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۴۶.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.111203
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۵.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.109364
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۰۸.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.112448
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۲۸.۲۹ ت
Jul 10, 2024
$0.117248
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۵۱.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.120068
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۶.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.123917
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۱۹.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.142278
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۳۶.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.123827
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۰۷.۵۷ ت
Jul 09, 2024
$0.115577
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۳.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.122590
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۵۰.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.121642
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۶۹.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$0.135129