همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$0.131488۷,۵۷۲تومان $19.09B ۱.۱۰۰ هزار همت $778.0M ۴۴.۸۳ همت 1.24%16.72%dogecoin-chart
2$0.000017۱تومان $10.57B ۶۰۹.۳ همت $309.6M ۱۷.۸۴ همت 0.87%3.88%shiba-inu-chart
3$0.000012۰.۷تومان $5.149B ۲۹۶.۷ همت $579.5M ۳۳.۳۹ همت 0.18%39.71%pepe-chart
4$2.55۱۴۷,۰۱۵تومان $2.550B ۱۴۶.۹ همت $283.0M ۱۶.۳۱ همت 2.49%51.01%dogwifhat-chart
5$0.000031۱تومان $2.137B ۱۲۳.۱ همت $249.1M ۱۴.۳۶ همت 0.62%32.77%bonk1-chart
6$0.000200۱۱تومان $1.916B ۱۱۰.۴ همت $325.5M ۱۸.۷۵ همت 1.25%37.50%floki-inu-chart
7$0.143591۸,۲۷۰تومان $1.423B ۸۲.۰۰ همت $54.69M ۳.۱۵۱ همت 0.66%24.24%based-brett-chart
8$0.000002۰.۱تومان $813.4M ۴۶.۸۷ همت $44.92M ۲.۵۸۸ همت 5.33%24.76%mog-coin-chart
9$0.009180۵۲۸تومان $633.1M ۳۶.۴۸ همت $109.0M ۶.۲۸۰ همت 2.56%17.62%book-of-meme-chart
10$0.006820۳۹۲تومان $606.2M ۳۴.۹۳ همت $221.1M ۱۲.۷۴ همت 28.61%108.47%mew-chart
11$0.004542۲۶۱تومان $454.3M ۲۶.۱۸ همت $15.89M ۹۱۵.۶ میلیارد ت 2.44%1.67%dog-go-to-the-moon-rune-chart
12$0.016789۹۶۶تومان $376.9M ۲۱.۷۲ همت $34.12M ۱.۹۶۶ همت 2.02%14.18%meme-chart
13$0.948904۵۴,۶۵۱تومان $929.9M ۵۳.۵۸ همت $75.14M ۴.۳۳۰ همت 1.75%62.79%popcat-sol-chart
14$0.007564۴۳۵تومان $481.7M ۲۷.۷۵ همت $172.3M ۹.۹۳۱ همت 16.53%118.00%turbo-chart
15$2.91۱۶۸,۰۷۱تومان $337.8M ۱۹.۴۶ همت $1.770M ۱۰۲.۰ میلیارد ت 4.2%23.16%pepecoin-chart
16$6.94۴۰۰,۲۳۹تومان $305.8M ۱۷.۶۲ همت $7.151M ۴۱۲.۰ میلیارد ت 2.9%-12.25%maga-chart
17$0.641498۳۶,۹۴۶تومان $275.7M ۱۵.۸۹ همت $23.90M ۱.۳۷۷ همت 4.34%51.21%ponke-chart
18$0.000684۳۹تومان $214.6M ۱۲.۳۶ همت $18.00M ۱.۰۳۷ همت 7.61%34.36%apu-apustaja-chart
19$0.000000001۰.۰۰۰۰۷تومان $196.3M ۱۱.۳۱ همت $6.853M ۳۹۴.۹ میلیارد ت 0.77%6.17%baby-doge-coin-chart
20$0.198191۱۱,۴۱۴تومان $198.2M ۱۱.۴۲ همت $9.768M ۵۶۲.۸ میلیارد ت 10.89%69.83%harrypotterobamasonic10inu-eth-chart
21$0.024392۱,۴۰۴تومان $168.2M ۹.۶۹۰ همت $5.275M ۳۰۴.۰ میلیارد ت 1.17%72.46%non-playable-coin-chart
22$0.343867۱۹,۸۰۴تومان $191.1M ۱۱.۰۱ همت $38.61M ۲.۲۲۵ همت 17.27%175.04%michi-chart
23$0.000002۰.۱تومان $170.4M ۹.۸۱۷ همت $10.37M ۵۹۷.۳ میلیارد ت 19.14%70.04%coq-inu-chart
24$0.000144۸تومان $144.6M ۸.۳۳۰ همت $4.960M ۲۸۵.۸ میلیارد ت 8.37%61.78%boysclubandy-chart
25$0.151133۸,۷۰۴تومان $142.7M ۸.۲۲۳ همت $22.34M ۱.۲۸۷ همت 3.71%48.44%myro-chart
26$0.0000003۰.۰۲تومان $144.9M ۸.۳۴۷ همت $25.25M ۱.۴۵۵ همت 0.66%34.54%peipei-coin-chart
27$0.538472۳۱,۰۱۲تومان $123.8M ۷.۱۳۴ همت $3.951M ۲۲۷.۷ میلیارد ت 2.4%9.82%bone-shibaswap-chart
28$0.224288۱۲,۹۱۷تومان $112.1M ۶.۴۶۲ همت $20.63M ۱.۱۸۹ همت 2.63%19.32%slerf-chart
29$0.0000001۰.۰۰۸تومان $113.0M ۶.۵۱۴ همت $10.30M ۵۹۳.۵ میلیارد ت 4.24%34.24%milady-meme-coin-chart
30$0.0000001۰.۰۱تومان $104.8M ۶.۰۳۹ همت $2.181M ۱۲۵.۷ میلیارد ت 3.39%21.08%dogelon-chart
31$0.006823۳۹۳تومان $96.76M ۵.۵۷۶ همت $14.13M ۸۱۴.۱ میلیارد ت 1.51%17.40%degen-base-chart
32$0.000144۸تومان $105.2M ۶.۰۶۲ همت $23.97M ۱.۳۸۱ همت 4.89%32.91%wen-chart
33$0.000227۱۳تومان $92.84M ۵.۳۵۰ همت $1.705M ۹۸.۲۴ میلیارد ت 5.79%13.65%toshithecat-chart
34$0.000001۰.۰۷تومان $87.29M ۵.۰۳۰ همت $1.647M ۹۴.۹۲ میلیارد ت 5.52%-1.70%bobo-coin-chart
35$0.0000002۰.۰۱تومان $102.6M ۵.۹۱۳ همت $3.084M ۱۷۷.۷ میلیارد ت 22.29%67.05%why-chart
36$0.001126۶۴تومان $82.53M ۴.۷۵۶ همت $901.7K ۵۱.۹۶ میلیارد ت 1.1%10.04%snek-chart
37$0.078676۴,۵۳۱تومان $78.68M ۴.۵۳۴ همت $7.157M ۴۱۲.۴ میلیارد ت 2.97%16.06%tokenfi-chart
38$0.008378۴۸۲تومان $70.57M ۴.۰۶۶ همت $18.97M ۱.۰۹۳ همت 6.5%18.23%maneki-coin-chart
39$0.0000000003۰.۰۰۰۰۲تومان $66.80M ۳.۸۴۹ همت $8.711M ۵۰۱.۹ میلیارد ت 0.33%35.32%arbdoge-ai-chart
40$0.111189۶,۴۰۳تومان $64.96M ۳.۷۴۳ همت $7.730M ۴۴۵.۴ میلیارد ت 4.45%-6.50%daddy-tate-chart
41$0.000166۹تومان $64.96M ۳.۷۴۳ همت $26.10M ۱.۵۰۴ همت 3.34%-16.11%maga-ethereum-chart
42$0.008218۴۷۳تومان $51.95M ۲.۹۹۳ همت $6.685M ۳۸۵.۲ میلیارد ت 2.19%14.40%grok-erc-chart
43$0.054523۳,۱۴۰تومان $53.97M ۳.۱۱۰ همت $5.110M ۲۹۴.۴ میلیارد ت 26.4%152.49%shark-cat-chart
44$0.0000000004۰.۰۰۰۰۲تومان $44.95M ۲.۵۹۰ همت $1.173M ۶۷.۶۰ میلیارد ت 0.83%22.61%kishu-inu-chart
45$0.000103۵تومان $43.69M ۲.۵۱۸ همت $2.122M ۱۲۲.۳ میلیارد ت 5.9%14.32%hoppy-coin-chart
46$0.0000001۰.۰۰۵تومان $42.29M ۲.۴۳۷ همت $2.398M ۱۳۸.۲ میلیارد ت 0.65%12.74%pepefork-chart
47$0.005939۳۴۲تومان $40.90M ۲.۳۵۷ همت $18.22M ۱.۰۵۰ همت 4.41%8.47%gme-chart
48$0.00000005۰.۰۰۳تومان $42.51M ۲.۴۴۹ همت $813.8K ۴۶.۸۹ میلیارد ت 1%-7.71%crow-with-knife-chart
49$6.24۳۵۹,۹۳۴تومان $48.56M ۲.۷۹۸ همت $269.5K ۱۵.۵۳ میلیارد ت 28.37%45.60%pups-ordinals-chart
50$0.010885۶۲۶تومان $39.81M ۲.۲۹۴ همت $1.592M ۹۱.۷۱ میلیارد ت 0.51%20.23%samoyedcoin-chart