همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,357۳,۸۸۳,۰۷۱,۸۷۷تومان $1.329T ۷۶.۶۶ هزار همت $23.74B ۱.۳۶۹ هزار همت 0.15%12.34%bitcoin-chart
2$387.96۲۲,۳۶۵,۷۱۲تومان $7.657B ۴۴۱.۷ همت $220.2M ۱۲.۷۰ همت 2.08%5.22%bitcoin-cash-chart
3$10.26۵۹۱,۶۴۰تومان $4.793B ۲۷۶.۵ همت $82.44M ۴.۷۵۶ همت 0.48%19.67%internet-computer-chart
4$1.93۱۱۱,۳۲۳تومان $2.849B ۱۶۴.۳ همت $70.53M ۴.۰۶۹ همت 0.67%14.45%stacks-chart
5$46.24۲,۶۶۵,۷۴۸تومان $912.4M ۵۲.۶۳ همت $32.07M ۱.۸۵۰ همت 2.55%12.61%bitcoin-sv-chart
6$40.46۲,۳۳۲,۸۹۰تومان $849.8M ۴۹.۰۲ همت $121.0M ۶.۹۸۰ همت 2.14%23.88%ordi-chart
7$26.17۱,۵۰۸,۷۶۷تومان $458.4M ۲۶.۴۴ همت $12.89M ۷۴۳.۵ میلیارد ت 2.97%5.71%bitcoin-gold-chart
8$0.004515۲۶۰تومان $451.5M ۲۶.۰۵ همت $15.98M ۹۲۱.۸ میلیارد ت 2.96%1.67%dog-go-to-the-moon-rune-chart
9$2.72۱۵۷,۰۱۱تومان $286.6M ۱۶.۵۳ همت $36.06M ۲.۰۸۰ همت 0.45%13.76%qtum-chart
10$0.024217۱,۳۹۶تومان $236.0M ۱۳.۶۱ همت $7.258M ۴۱۸.۷ میلیارد ت 2.87%15.14%threshold-chart
11$0.742259۴۲,۷۹۰تومان $211.4M ۱۲.۱۹ همت $24.07M ۱.۳۸۹ همت 3.78%15.51%zetachain-chart
12$0.477502۲۷,۵۲۷تومان $209.4M ۱۲.۰۸ همت $57.09M ۳.۲۹۳ همت 0.27%0.03%bouncebit-chart
13$0.264351۱۵,۲۳۹تومان $109.7M ۶.۳۲۸ همت $25.78M ۱.۴۸۷ همت 4.89%0.15%merlin-chain-chart
14$0.092075۵,۳۰۸تومان $92.08M ۵.۳۱۱ همت $1.791M ۱۰۳.۳ میلیارد ت 0.93%15.00%rsk-infrastructure-framework-chart
15$0.139303۸,۰۳۰تومان $84.49M ۴.۸۷۴ همت $1.220M ۷۰.۳۸ میلیارد ت 0.19%-3.40%alex-lab-chart
16$0.002439۱۴۰تومان $80.56M ۴.۶۴۷ همت $5.924M ۳۴۱.۷ میلیارد ت 2.21%6.55%lever-chart
17$3.35۱۹۳,۶۰۶تومان $68.03M ۳.۹۲۴ همت $5.284M ۳۰۴.۸ میلیارد ت 0.43%16.68%badger-dao-chart
18$0.012248۷۰۶تومان $54.95M ۳.۱۷۰ همت $3.752M ۲۱۶.۴ میلیارد ت 7.28%7.76%map-protocol-chart
19$2.64۱۵۲,۴۹۳تومان $55.55M ۳.۲۰۴ همت $262.2K ۱۵.۱۲ میلیارد ت 0.52%-5.25%bitcoin-wizards-chart
20$0.053154۳,۰۶۴تومان $53.11M ۳.۰۶۳ همت $8.873M ۵۱۱.۸ میلیارد ت 0.81%19.41%ren-chart
21$1.98۱۱۴,۳۸۴تومان $41.67M ۲.۴۰۴ همت $1.008M ۵۸.۱۵ میلیارد ت 5.07%31.52%trac-chart
22$0.628496۳۶,۲۳۲تومان $40.17M ۲.۳۱۷ همت $6.064M ۳۴۹.۸ میلیارد ت 1.02%7.76%sovryn-chart
23$0.037447۲,۱۵۸تومان $35.57M ۲.۰۵۲ همت $6.166M ۳۵۵.۷ میلیارد ت 1.18%17.51%multibit-chart
24$0.026219۱,۵۱۱تومان $15.91M ۹۱۷.۵ میلیارد ت $188.2K ۱۰.۸۶ میلیارد ت 9.52%140.21%lumerin-chart
25$0.036137۲,۰۸۳تومان $30.94M ۱.۷۸۵ همت $6.304M ۳۶۳.۷ میلیارد ت 97.66%-77.19%covalent-chart
26$0.007372۴۲۴تومان $13.94M ۸۰۴.۱ میلیارد ت $376.9K ۲۱.۷۴ میلیارد ت 0.09%-2.39%coinweb-chart
27$0.065097۳,۷۵۲تومان $12.14M ۷۰۰.۳ میلیارد ت $22.33K ۱.۲۸۸ میلیارد ت 2.06%13.92%bitcoin-diamond-chart
28$0.006847۳۹۴تومان $12.22M ۷۰۵.۰ میلیارد ت $115.7K ۶.۶۷۵ میلیارد ت 2.74%-6.74%circuits-of-value-chart
29$0.152679۸,۸۰۱تومان $11.33M ۶۵۳.۵ میلیارد ت $6.559M ۳۷۸.۳ میلیارد ت 2.02%17.71%orange-crypto-chart
30$0.141936۸,۱۸۲تومان $9.112M ۵۲۵.۶ میلیارد ت $2.218M ۱۲۸.۰ میلیارد ت 5.97%-5.90%mintlayer-chart
31$0.440664۲۵,۴۰۳تومان $8.045M ۴۶۴.۱ میلیارد ت $1.376K ۷۹.۳۹ میلیون ت 6.95%-0.63%bitcoin2-chart
32$0.237027۱۳,۶۶۴تومان $2.892M ۱۶۶.۸ میلیارد ت $47.36K ۲.۷۳۲ میلیارد ت 2.38%10.80%btc-standard-hashrate-token-chart
33$0.039630۲,۲۸۴تومان $1.885M ۱۰۸.۷ میلیارد ت $686.5K ۳۹.۶۰ میلیارد ت 0.73%-7.17%befi-labs-chart
34$0.135465۷,۸۰۹تومان $1.694M ۹۷.۷۲ میلیارد ت $75.58K ۴.۳۶۰ میلیارد ت 1.38%-2.87%chainx-chart
35$0.016632۹۵۸تومان $1.115M ۶۴.۳۰ میلیارد ت $44.01K ۲.۵۳۸ میلیارد ت 0.83%4.78%interlay-intr-chart
36$0.008787۵۰۶تومان $784.0K ۴۵.۲۲ میلیارد ت $81.90K ۴.۷۲۴ میلیارد ت 1.87%7.24%pnetwork-chart
37$0.003618۲۰۸تومان $723.7K ۴۱.۷۴ میلیارد ت $0.000 ۰.۰۰۰ 0.03%-16.87%oxbt-chart
38$0.000008۰.۴تومان $104.8K ۶.۰۴۷ میلیارد ت $207.3 ۱۱.۹۶ میلیون ت 4.62%-1.86%mage-chart
39$0.313802۱۸,۰۹۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $14.14M ۸۱۵.۸ میلیارد ت 1.36%64.18%zeus-network-chart
40$0.002625۱۵۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $6.670M ۳۸۴.۸ میلیارد ت 0.67%12.37%bitcoin-cats-chart
41$0.212451۱۲,۲۴۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $2.800M ۱۶۱.۵ میلیارد ت 0.74%21.81%bitstable-chart
42$0.332091۱۹,۱۴۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.440M ۸۳.۰۵ میلیارد ت 5.17%15.14%brc20-com-chart
43$1.62۹۳,۷۲۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $855.3K ۴۹.۳۴ میلیارد ت 4.78%37.62%satoshivm-chart
44$0.057535۳,۳۱۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $765.3K ۴۴.۱۵ میلیارد ت 3.57%20.44%orangedx-chart
45$0.000795۴۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $658.8K ۳۸.۰۱ میلیارد ت 0.76%-30.06%decentralized-runes-chart
46$0.029914۱,۷۲۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $592.7K ۳۴.۱۹ میلیارد ت 1.31%2.76%vmpx-chart
47$0.001938۱۱۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $425.8K ۲۴.۵۶ میلیارد ت 7.62%3.56%bisoswap-chart
48$0.187774۱۰,۸۲۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $424.4K ۲۴.۴۸ میلیارد ت 2.84%32.41%piza-brc-20-chart
49$0.001879۱۰۸تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $442.9K ۲۵.۵۵ میلیارد ت 6.36%-19.63%csas-ordinals-chart
50$31.69۱,۸۲۶,۹۸۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $345.0K ۱۹.۹۰ میلیارد ت 1.19%19.16%memesonbitcoin-chart