بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس

بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس

جوان‌ترها در انتظار فرصت خرید ارزهای دیجیتال

مقایسـه ترکیـب دارایی‌هـای موجـود در کیـف پـول کاربران ایرانی بازار ارزهای دیجیتال در گروه‌های سـنی مختلف نشـان می‌دهد که جوانترهـا بیشـترین سـهم سـبد رمـزارزی خـود را بـه تتـر اختصـاص داده‌انـد. 

آماری که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس به دست آمده، حاکی از این است که کاربران جوان در این سال که سالی نزولی در قیمت ارزهای دیجیتال بود، با خرید و نگهداری بیشترِ تتر، در انتظار فرصت‌های خرید در قیمت‌های پایین بوده‌اند.  

کاربران هرچه پا به سـن می‌گذارند، با عبور از مرز ۳۰ سـالگی، دوج‌کوین را به‌عنوان بخش اصلـی سـبد سـرمایه‌گذاری خـود انتخـاب می‌کننـد. 

ترکیب دارایی کاربران ۱۸ تا ۲۴ ساله نشان می‌دهد که بیش از ۲۱ درصد از سبد دارایی این گروه سنی به تتر تعلق دارد و بعد از آن دوج کوین با ۱۶.۶ درصد، بیت کوین با ۱۱.۵ و اتریوم با ۹.۹ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. شیبا، کاردانو و ترون نیز در رده‌های بعدی دارایی کاربران در این گروه سنی قرار گرفته‌اند. 

در سنین ۲۵ تا ۳۰ سال نیز وضعیت تقریبا مشابه بوده و تتر در اولویت قرار گرفته است. ۱۹.۴ درصد از دارایی افراد در این سن به تتر تعلق دارد و دوج کوین، بیت کوین، اتریوم، شیبا و کاردانو در رده‌های بعدی هستند. 

اما در سنین ۳۱ تا ۴۰ سال، وضعیت کمی متفاوت است و دوج کوین گوی سبقت را از تتر گرفته است. دوج کوین ۱۸.۶ درصد دارایی کاربران در این رده سنی را به خود اختصاص داده و تتر با ۱۳.۹، بیت کوین با ۱۰.۳ و اتریوم، شیبا، کاردانو و ترون، در رده‌های بعدی هستند. 

در گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ و ۵۱ تا ۶۰ سال نیز دوج کوین بیشترین محبوبیت را برای نگهداری دارد و تتر بعد از دوج کوین قرار گرفته است. برای ۴۱ تا ۵۰ ساله‌ها بعد از دوج و تتر، اتریوم، بیت کوین، شیبا، ریپل و ترون بیشترین محبوبیت را دارند و برای ۵۱ تا ۶۰ ساله‌ها بعد از دوج کوین و تتر، بیت کوین، اتریوم، شیبا، کاردانو و ترون قرار گرفته‌اند. 

علاقه بیشتر ۳۱ تا ۶۰ ساله ها به دوج کوین باعث شده این میم کوین محبوب ایلان ماسک به‌طور میانگین بیشترین سهم را از سبد دارایی کل کاربران نوبیتکس داشته باشد. 

اگر بتوان گفت که تعداد جست‌وجوی کوین‌های مختلف در گوگل نشان‌دهنده علاقه بیشتر مردم به یک کوین است، می‌توان نتیجه گرفت که بین کاربران ایرانی بازار ارزهای دیجیتال و سایر کاربران در جهان شباهت‌ها و تفاوت‌های جالب توجهی وجود دارد. 

در حالی که در ایران، دوج کوین به نوعی محبوب‌ترین رمزارز برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، نتایج جست‌و‌جوی مردم جهان در گوگل در سال ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که در این سال، کلمه بیت کوین ۲۸میلیون و ۴۱۰هزار بار سرچ شده و بعد از بیت کوین، دوج‌کوین با ۵میلیون و ۸۵۰هزار بار جست‌و‌جو در جایگاه بعدی قرار گرفته و شیبا اینو نیز ۴میلیون و ۴۳۰هزار بار جست‌و‌جو شده است. اتریوم با ۳میلیون و ۸۴۰هزار جست‌و‌جو در رده بعدی قرار دارد و بعد از آن نیز آوالانچ، لایت‌کوین، کاردانو، ریپل، سیف‌مون و نکسوس قرار گرفته‌اند. 

البته از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که بیت‌کوین به دلیل اهمیت و تاثیر قیمتش بر قیمت سایر رمزارزها، طبیعی است که بیشترین جست‌و‌جو را به خود اختصاص دهد. همانطور که تعداد بازدید از صفحه بیت کوین نوبیتکس نیز بیشترین بازدید را در میان صفحات بازارهای نوبیتکس به خود اختصاص داده است. 

اما کاربـران بـالای ۶۰ سـال ایرانی رفتار متفاوتـی نسـبت بـه دیگـر گروه‌هـای سـنی دارند و جالب آنکه برای ۶۱ تا ۷۰ ساله‌ها، بیت کوین در اولویت قرار دارد و ۱۸.۴ درصد از سبد دارایی افراد در این رده سنی را بیت کوین تشکیل داده است. بعد از بیت کوین نیز تتر، اتریوم، دوج کوین، شیبا، بی ان بی و ریپل قرار گرفته‌اند.

۷۱ تا ۸۰ ساله‌ها هم تتر را با نزدیک به ۲۲ درصد و اتریوم و بیت کوین را با ۱۶.۶ و ۱۵.۱ درصد در صدر دارایی‌های خود قرار داده‌اند و به ترتیب، دوج کوین، شیبا، ریپل و بی ان بی، سایر رمزارزهای محبوب این افراد هستند. 

به نظر می‌رسد افراد بالای ۶۰ سال، منطقی‌ترین سبد دارایی را به لحاظ نگهداری رمزارزهای دارای پشتوانه‌ی قوی‌تر، در اختیار دارند و کمتر درگیر هیجانات مربوط به خرید میم‌کوین‌هایی مثل دوج‌کوین و شیبا اینو می‌شوند.

بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس

بـا در نظـر گرفتـن میانگیـن سـنی ۳۵ سـال بـرای کاربـران نوبیتکس، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسـد که بیشـترین گروه سـنی فعال در نوبیتکـس مربـوط بـه دوره ۳۱ تـا ۴۰ سـاله‌ها باشـد. ایـن گـروه حـدود ۴۰ درصـد کاربران را تشـکیل داده و درسـت مثل سـال‌های گذشـته در صـدر گروه‌هـای سـنی قرار گرفته اسـت. 

۵۱ تا ۶۰ ساله‌ها، صاحب بیشترین ارزش دارایی

۳۱ تـا ۴۰ سـاله‌ها بـه واسـطه جمعیـت بیشترشـان در بیـن کاربـران، بیشـترین سـهم را از کل دارایی‌هـای رمـزارزی بـه نـام خـود ثبـت کرده‌انـد و نزدیک به ۴۲ درصد کل دارایی‌های موجود در نوبیتکس، متعلق به ۳۱ تا ۴۰ ساله‌ها است، امـا از نظـر میانگیـن دارایـی موجـود در کیـف پول کاربران، گروه ۵۱ تا ۶۰ سـاله تقریبا دو برابر میانگیـن کل کاربران، دارایی رمـزارزی در کیـف پـول خـود دارند و شـاخص ثـروت بالاتری کسـب کرده‌اند. دلیل بالاتر بودن شاخص ثروت افراد بالای ۵۰ سال را می توان در دو موضوع تحلیل کرد؛ نخست آنکه افراد در این سن احتمالا از ثبات مالی بیشتری برخوردارند و نکته دیگر اینکه این گروه سنی احتمالا تمایل کمتری به آموزش‌های مربوط به انتقال دارایی از صرافی به کیف پول شخصی دارند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های دیجیتال خود را با صرف‌نظر از دردسرهای احتمالی انتقال به کیف پول شخصی، در کیف پول صرافی نگهداری کنند. 

مبنـای محاسـبه شـاخص ثـروت در ایـن گـزارش، میانگیـن دارایـی موجـود در کیف پول کل کاربـران اسـت؛ بـه‌طـوری کـه ایـن میانگیـن بـه عنـوان مبنـای ۱۰۰ واحـد در نظـر گرفتـه شـده و شـاخص ۲۶ بـه معنـای این اسـت که گـروه مورد نظـر تقریبا یک چهـارم میانگین کل، دارایـی در کیـف پـول نوبیتکـس خـود دارند.

اما از نظر تعداد معاملات نیز همچنان ۳۱ تا ۴۰ ساله‌ها در صدر قرار دارند و بیش از ۳۹ درصد معاملات نوبیتکس، ازسوی کاربران این رده سنی صورت گرفته است و ۴۱ تا ۵۰ ساله‌ها در رتبه بعدی قرار دارند. 

بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس

به سبد دارایی کاربران در گروه‌های سنی اشاره شد، اما گروه‌های سنی مختلف جدا از سبد دارایی، در رمزارزهایی که بیشترین معامله را با آن انجام داده‌اند نیز متفاوت هستند و هرکـدام از گروه‌هـای سـنی، رمزارزهـای متفاوتـی را بـرای خریـد و فـروش انتخـاب می‌کننـد.  البته به طور میانگین، شیبا اینو بیشترین تعداد خرید و فروش های رمزارزی در نوبیتکس را به خود اختصاص داده است. دلیل بالا بودن تعداد خرید و فروش‌های این رمزارز را می‌توان در نوسانات بالای قیمت این کوین جست‌و‌جو کرد که کاربران تلاش کرده‌اند با خرید و فروش روزانه شیبا اینو از نواسانات بالای آن در کوتاه‌مدت کسب سود کنند. 

مقایسـه ترکیـب معاملات گروه‌هـای سـنی مختلـف نشـان می‌دهـد، هرچـه از جوانـی بـه سـمت میانسـالی می‌رویـم، سـهم تتـر از ترکیـب معاملات، کمتـر و کمتـر می‌شـود. بـه‌طـوری کـه ۱۸ تـا ۲۴ سـاله‌ها بـا اختصـاص ۲۱.۶ درصـد معاملات خـود بـه تتـر، بیشـترین سـهم را بـرای ایـن اسـتیبل‌کوین در نظـر گرفته‌اند و کمتریـن سـهم تتـر از کل معامالت، مربـوط بـه گـروه سـنی ۶۱ تـا ۷۰ سـاله اسـت.

بر این اساس، ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ها بیشترین خرید و فروش را به ترتیب در رمزارزهای تتر، ترون، شیبا، دوج کوین، بیت کوین و کاردانو انجام داده‌اند. 

۲۵ تا ۳۰ ساله‌ها نیز بیشترین معاملاتشان را روی رمزارز تتر انجام داده‌اند و بعد از تتر، شیبا، دوج‌کوین، ترون، اتریوم، بیت‌کوین و کاردانو، رمزارزهایی بوده که بیشترین خرید و فروش کاربران این بازه سنی با آنها انجام شده است. 

اما برای ۳۱ تا ۴۰ ساله‌ها شیبا در رأس تعداد خرید و فروش‌ها بوده و تتر و دوج کوین در جایگاه‌های بعدی قرار داشته‌اند. 

کاربران ۴۱ تا ۵۰ ساله نیز به ترتیب، شیبا، دوج کوین، تتر، ترون و بیت کوین را در راس اهداف خرید و فروش‌هایشان قرار داده‌اند. 

از سوی دیگر، ۵۱ تا ۶۰ ساله‌ها بیشترین معاملاتشان را در رمزارزهای شیبا، دوج کوین، بیت کوین، تتر، اتریوم، ترون و کاردانو داشته‌اند و ۶۱ تا ۷۰ ساله‌ها نیز به ترتیب بیشترین معاملات را با شیبا، دوج کوین، اتریوم، بیت کوین، ترون، کاردانو و تتر انجام داده‌اند. 

این گزارش می‌تواند تحلیلی از نوع نگاه کاربران بازار ارزهای دیجیتال در ایران در سنین مختلف را در اختیار کارشناسان و تحلیلگران قرار دهد؛ تحلیلی که با توجه به فعالیت بیش از چهار میلیون و پانصد هزار کاربر ایرانی بازار رمزارزها در نوبیتکس، می‌توان به کل جامعه رمزارزی ایران تعمیم داد. 

متن کامل گزارش سال ۲۰۲۲ نوبیتکس را می‎توانید در این فایل مطالعه کنید: گزارش کامل

ممکن است علاقه مند باشید
guest

استفاده از محتوای توهین‌آمیز، غیراخلاقی، دیدگاه‌های غیراقتصادی، تبلیغات و اطلاعات تماس یا لینک‌های نامرتبط ممنوع است.

نقض قوانین ممکن است منجر به عدم تأیید دیدگاه‌ها یا مسدودسازی حساب کاربران شود.

0 دیدگاه