تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت روبی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000519
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000550
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۰۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000582
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000577
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۶.۲۵ ت
Jun 20, 2024
$0.000613
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۰۷ ت
Jun 15, 2024
$0.000626
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۵۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000635
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۱۳ ت
Jun 05, 2024
$0.000653
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۳۱ ت
May 31, 2024
$0.000679
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۸۶ ت
May 26, 2024
$0.000679
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۴۱ ت
May 21, 2024
$0.000716
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۹۵ ت
May 16, 2024
$0.000663
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۸۹ ت
May 11, 2024
$0.000634
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۵۵ ت
May 06, 2024
$0.000781
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۹۱ ت
May 01, 2024
$0.000762
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۵۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000825
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۰۷ ت
Apr 21, 2024
$0.001033
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۲۰ ت
Apr 16, 2024
$0.000920
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۸۸ ت
Apr 11, 2024
$0.001106
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۴.۴۵ ت
Apr 06, 2024
$0.001147
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۲۳ ت
Apr 01, 2024
$0.001214
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۹.۸۱ ت
Mar 27, 2024
$0.001296
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۷.۵۵ ت
Mar 22, 2024
$0.001251
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۴.۲۸ ت
Mar 17, 2024
$0.001242
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۴.۲۶ ت
Mar 12, 2024
$0.001412
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۷.۷۴ ت
Mar 07, 2024
$0.001291
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۱.۱۰ ت
Mar 02, 2024
$0.001383
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۰۲ ت
Feb 26, 2024
$0.001168
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۷.۰۲ ت
Feb 21, 2024
$0.001358
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۹.۷۰ ت
Feb 16, 2024
$0.001427
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۸۷.۳۳ ت
Feb 11, 2024
$0.001587
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۸۲.۷۷ ت
Feb 06, 2024
$0.001495
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۸۲.۴۷ ت
Feb 01, 2024
$0.001408
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۶.۲۳ ت
Jan 27, 2024
$0.001376
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۸۱.۷۵ ت
Jan 22, 2024
$0.001511
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷۶.۷۴ ت
Jan 17, 2024
$0.001437
۲۲ دی ۱۴۰۲
۷۷.۴۱ ت
Jan 12, 2024
$0.001488
۱۷ دی ۱۴۰۲
۶۸.۴۶ ت
Jan 07, 2024
$0.001330
۱۲ دی ۱۴۰۲
۶۸.۳۸ ت
Jan 02, 2024
$0.001342
۰۷ دی ۱۴۰۲
۶۶.۵۴ ت
Dec 28, 2023
$0.001315
۰۲ دی ۱۴۰۲
۵۷.۹۰ ت
Dec 23, 2023
$0.001161
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۵۲.۱۳ ت
Dec 18, 2023
$0.001024
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۵۴.۹۸ ت
Dec 13, 2023
$0.001083
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۶۰.۴۹ ت
Dec 08, 2023
$0.001196
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۴۳.۰۹ ت
Dec 03, 2023
$0.000855
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳۳.۵۰ ت
Nov 28, 2023
$0.000659
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳.۱۷ ت
Nov 23, 2023
$0.000456
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۲۸.۳۸ ت
Nov 18, 2023
$0.000550
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۳۰.۴۰ ت
Nov 13, 2023
$0.000588
۱۷ آبان ۱۴۰۲
۳۱.۷۱ ت
Nov 08, 2023
$0.000614