تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Frankencoin از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۴۸۷.۵۹ ت
Jul 20, 2024
$1.12
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۴۶۲.۹۷ ت
Jul 20, 2024
$1.12
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۳۰۴.۹۱ ت
Jul 20, 2024
$1.12
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۶۸۴.۸۲ ت
Jul 19, 2024
$1.12
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۰۹۶.۲۵ ت
Jul 19, 2024
$1.12
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۰۶۷.۸۸ ت
Jul 19, 2024
$1.12
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۱۹۹.۴۲ ت
Jul 19, 2024
$1.12
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۳۴.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$1.12
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۸۹.۵۱ ت
Jul 18, 2024
$1.13
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۵۱۶.۳۹ ت
Jul 18, 2024
$1.13
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۴۹۹.۸۲ ت
Jul 18, 2024
$1.13
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۵۶.۳۲ ت
Jul 17, 2024
$1.12
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۱۰۹.۸۸ ت
Jul 17, 2024
$1.12
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۷۲۸.۶۸ ت
Jul 17, 2024
$1.11
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۲۵۷.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$1.10
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۷۱۵.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$1.11
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۰۷۹.۳۴ ت
Jul 16, 2024
$1.10
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۵۷۵.۲۰ ت
Jul 16, 2024
$1.10
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۷۹۴.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$1.10
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۸۷۸.۲۳ ت
Jul 15, 2024
$1.11
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۱۳۵.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$1.11
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۰۷۴.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$1.11
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۳۶.۰۷ ت
Jul 15, 2024
$1.11
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۷۷۶.۱۳ ت
Jul 14, 2024
$1.10
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۷۸۸.۸۱ ت
Jul 14, 2024
$1.10
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۷۵۴.۹۴ ت
Jul 14, 2024
$1.11
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۸۷۹.۵۹ ت
Jul 14, 2024
$1.11
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۹۶۳.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$1.11
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۸۱۸.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$1.11
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۹۷۰.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$1.11
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۷۷.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$1.11
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۱۹.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$1.11
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۳۸.۲۰ ت
Jul 12, 2024
$1.11
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۶۷.۳۵ ت
Jul 12, 2024
$1.11
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۴۱۲.۸۴ ت
Jul 12, 2024
$1.11
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۲۳.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$1.11
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۱۰.۴۹ ت
Jul 11, 2024
$1.11
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۰۲۵.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$1.10
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۵۳.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$1.11
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۷۲.۵۸ ت
Jul 10, 2024
$1.11
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۶۶۳.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$1.11
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۱۲.۸۵ ت
Jul 10, 2024
$1.11
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۵۱۹.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$1.11
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۵۴۱.۸۲ ت
Jul 09, 2024
$1.09
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۶۷۰.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$1.09
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۴۲۱.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$1.09
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۸۹.۹۴ ت
Jul 09, 2024
$1.09
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۴۶۱.۵۲ ت
Jul 08, 2024
$1.09
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۶۳۷.۴۵ ت
Jul 08, 2024
$1.09
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۰۵۳.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$1.10