تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت کوینکس توکن از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۸۹.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.065500
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۹۸.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.063260
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۳۰.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.061555
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۳۰.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$0.063415
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۱۱.۷۴ ت
Jun 25, 2024
$0.062217
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۱۲.۰۱ ت
Jun 19, 2024
$0.060991
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۸۱.۱۵ ت
Jun 13, 2024
$0.062419
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۲۶.۲۳ ت
Jun 07, 2024
$0.068549
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۲۲.۴۲ ت
Jun 01, 2024
$0.053022
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۷۵.۲۰ ت
May 26, 2024
$0.046745
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۳۶.۸۰ ت
May 20, 2024
$0.042710
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۴۲.۸۱ ت
May 14, 2024
$0.037865
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۲۹.۳۴ ت
May 08, 2024
$0.037867
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۰۸.۶۳ ت
May 02, 2024
$0.037366
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۷۷.۶۲ ت
Apr 26, 2024
$0.037315
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۰۹.۷۷ ت
Apr 20, 2024
$0.037729
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۲۷.۶۹ ت
Apr 14, 2024
$0.033470
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۲۸.۱۹ ت
Apr 08, 2024
$0.038006
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۸۹.۵۵ ت
Apr 02, 2024
$0.037894
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۳۶.۸۵ ت
Mar 27, 2024
$0.037965
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۲۲.۲۰ ت
Mar 21, 2024
$0.037882
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۷۰.۱۲ ت
Mar 15, 2024
$0.039458
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۳۲.۸۶ ت
Mar 09, 2024
$0.039032
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۸۸.۴۲ ت
Mar 03, 2024
$0.031856
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۳۸.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.030322
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۵۰.۱۱ ت
Feb 20, 2024
$0.031072
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۲۷.۶۵ ت
Feb 14, 2024
$0.031323
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۵۳.۱۷ ت
Feb 08, 2024
$0.031609
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۴۲.۹۱ ت
Feb 02, 2024
$0.031639
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۳۴.۵۱ ت
Jan 27, 2024
$0.031316
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۷۱.۰۶ ت
Jan 21, 2024
$0.032913
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱,۷۴۲.۵۹ ت
Jan 15, 2024
$0.032679
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۶۳۹.۴۶ ت
Jan 09, 2024
$0.031866
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱,۶۳۶.۱۶ ت
Jan 03, 2024
$0.032006
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۵۹۱.۳۹ ت
Dec 28, 2023
$0.031451
۰۱ دی ۱۴۰۲
۱,۵۸۲.۱۷ ت
Dec 22, 2023
$0.031617
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۱,۵۸۸.۶۷ ت
Dec 16, 2023
$0.031284
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱,۵۹۵.۸۱ ت
Dec 10, 2023
$0.031592
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱,۶۱۳.۳۰ ت
Dec 04, 2023
$0.031924
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱,۶۰۵.۱۵ ت
Nov 28, 2023
$0.031594
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱,۵۴۵.۰۳ ت
Nov 22, 2023
$0.030246
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱,۵۷۱.۲۹ ت
Nov 16, 2023
$0.030695
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱,۵۹۲.۱۲ ت
Nov 10, 2023
$0.030867
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱,۵۴۹.۲۸ ت
Nov 04, 2023
$0.029863
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱,۴۹۵.۶۱ ت
Oct 29, 2023
$0.028642
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱,۳۷۵.۶۴ ت
Oct 23, 2023
$0.027143
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۱,۳۴۳.۰۲ ت
Oct 17, 2023
$0.026481
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۱,۴۲۵.۴۰ ت
Oct 11, 2023
$0.026951
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۱,۳۷۳.۸۴ ت
Oct 05, 2023
$0.027318
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱,۳۰۴.۱۱ ت
Sep 29, 2023
$0.026325