همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$7.14۴۱۰,۹۲۵تومان $17.97B ۱.۰۳۴ هزار همت $156.7M ۹.۰۱۴ همت 2.65%-2.41%toncoin-chart
2$0.016024۹۲۱تومان $1.642B ۹۴.۴۹ همت $165.8M ۹.۵۳۷ همت 2.65%7.31%notcoin-chart
3$0.299081۱۷,۱۹۷تومان $120.1M ۶.۹۱۱ همت $9.228M ۵۳۰.۹ میلیارد ت 0.22%-1.00%gomining-token-chart
4$0.023906۱,۳۷۴تومان $26.05M ۱.۴۹۹ همت $1.437M ۸۲.۶۸ میلیارد ت 0.66%-17.94%gamee-chart
5$0.857041۴۹,۲۷۹تومان $22.77M ۱.۳۱۰ همت $2.598M ۱۴۹.۵ میلیارد ت 1.97%-21.53%definder-capital-chart
6$0.057610۳,۳۱۲تومان $5.473M ۳۱۴.۹ میلیارد ت $420.9K ۲۴.۲۲ میلیارد ت 4.45%-20.44%povel-durev-chart
7$2.04۱۱۷,۴۱۹تومان $4.678M ۲۶۹.۱ میلیارد ت $638.7K ۳۶.۷۴ میلیارد ت 2.18%8.40%jetton-chart
8$0.002140۱۲۳تومان $2.141M ۱۲۳.۲ میلیارد ت $553.4K ۳۱.۸۴ میلیارد ت 1.42%-5.21%utya-black-chart
9$0.001199۶۸تومان $1.198M ۶۸.۹۵ میلیارد ت $11.89K ۶۸۳.۸ میلیون ت 3.37%-15.24%dogwifhood-chart
10$0.000140۸تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $27.12M ۱.۵۶۰ همت 3.13%-5.87%lavandos-chart
11$0.643875۳۷,۰۲۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $4.067M ۲۳۴.۰ میلیارد ت 5.71%-8.46%resistance-dog-chart
12$0.347769۱۹,۹۹۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $2.970M ۱۷۰.۸ میلیارد ت 5.05%-8.42%tonup-chart
13$0.005874۳۳۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.600M ۹۲.۰۵ میلیارد ت 6.44%-19.50%gram-chart
14$14.07۸۰۹,۴۴۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $647.2K ۳۷.۲۳ میلیارد ت 4.48%-6.80%ston-fi-chart
15$0.00000003۰.۰۰۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $572.9K ۳۲.۹۶ میلیارد ت 4.71%-5.50%ton-fish-memecoin-chart
16$0.005875۳۳۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $265.3K ۱۵.۲۷ میلیارد ت 3.02%-24.79%hedgehog-in-the-fog-chart
17$0.002342۱۳۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $163.9K ۹.۴۳۲ میلیارد ت 10.85%-19.56%mittenston-chart
18$0.015791۹۰۸تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $159.2K ۹.۱۶۲ میلیارد ت 2.43%2.47%tonshitcoin-chart
19$0.000004۰.۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $51.43K ۲.۹۵۹ میلیارد ت 0.26%-13.48%tg20-tgram-chart
20$0.001248۷۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $61.02K ۳.۵۱۱ میلیارد ت 19.85%-17.74%gentlemanonton-chart
21$0.008104۴۶۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $97.10K ۵.۵۸۶ میلیارد ت 4.2%-2.10%anon-ton-chart
22$6.17۳۵۴,۹۹۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $65.68K ۳.۷۷۹ میلیارد ت 1.69%-8.92%scaleton-chart
23$0.002910۱۶۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $52.65K ۳.۰۲۹ میلیارد ت 5.67%-39.18%tonald-trump-chart
24$0.018355۱,۰۵۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $20.49K ۱.۱۷۹ میلیارد ت 7.64%-27.76%paper-plane-chart
25$1.30۷۴,۹۷۹تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $17.33K ۹۹۷.۲ میلیون ت 6.07%-13.38%punk-city-chart
26$0.762043۴۳,۸۱۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $4.152K ۲۳۸.۹ میلیون ت 3.23%-1.12%web3-ton-token-chart
27$0.140426۸,۰۷۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $6.975K ۴۰۱.۳ میلیون ت 2.71%-20.15%glint-coin-chart
28$0.000916۵۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $7.885K ۴۵۳.۶ میلیون ت 14.75%-1.64%ton-inu-chart
29$0.420928۲۴,۲۰۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $55.59K ۳.۱۹۸ میلیارد ت 1.43%-2.35%ton-raffles-chart
30$1.57۹۰,۶۴۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $3.048K ۱۷۵.۳ میلیون ت 2.87%-4.82%tonnel-network-chart
31$0.001316۷۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $13.13K ۷۵۵.۳ میلیون ت 8.98%-24.76%tony-the-duck-chart
32$0.001332۷۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $2.046K ۱۱۷.۷ میلیون ت 15.66%-21.29%raccoon-chart
33$0.006447۳۷۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.861K ۱۰۷.۱ میلیون ت 5.36%-18.26%ton-stars-chart
34$0.144883۸,۳۳۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.715K ۹۸.۶۵ میلیون ت 2.26%-7.12%huebel-bolt-chart
35$0.002045۱۱۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $7.617K ۴۳۸.۲ میلیون ت 4.75%0.71%duckcoin-chart
36$0.173405۹,۹۷۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $6.298K ۳۶۲.۳ میلیون ت 3.54%-9.19%kingyton-chart
37$1.93۱۱۱,۱۲۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $410.7 ۲۳.۶۳ میلیون ت 2.04%-8.23%margaritis-chart
38$0.0000001۰.۰۰۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $661.3 ۳۸.۰۵ میلیون ت 5.1%-11.82%safemoonton-chart
39$0.002549۱۴۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $960.5 ۵۵.۲۶ میلیون ت 3.4%-30.33%resistance-hamster-chart
40$0.000031۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $267.9 ۱۵.۴۲ میلیون ت 5.28%-12.87%akita-inu-ton-chart
41$0.004412۲۵۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $489.6 ۲۸.۱۷ میلیون ت 3.79%-23.93%tongochi-chart
42$0.563396۳۲,۳۹۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 1.11%-0.39%ambra-chart
43$0.032200۱,۸۵۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $140.7 ۸.۰۹۴ میلیون ت 7.03%-42.49%resistance-pepe-chart
44$0.011610۶۶۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0%6.56%tonk-inu-chart
45$0.000008۰.۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0%-18.66%hasbulla-chart
46$0.000005۰.۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0%40.01%ton-ship-chart
47$7.40۴۲۵,۶۵۶تومان $78.60M ۴.۵۲۲ همت $11.90K ۶۸۴.۷ میلیون ت 2.49%-2.52%bemo-staked-ton-chart
48$1.00۵۷,۶۲۰تومان $4.085M ۲۳۵.۰ میلیارد ت $24.98K ۱.۴۳۷ میلیارد ت 0.04%0.25%ton-bridged-usdt-chart
49$0.226600۱۳,۰۴۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0%0%hamster-kombat-chart