همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$0.438378۲۵,۰۴۱تومان $15.73B ۹۰۰.۲ همت $340.3M ۱۹.۴۷ همت 3.19%5.48%cardano-chart
2$0.521219۲۹,۷۷۳تومان $1.461B ۸۳.۶۱ همت $121.8M ۶.۹۶۸ همت 9.31%11.49%fantom-chart
3$0.158151۹,۰۳۴تومان $1.301B ۷۴.۴۷ همت $36.84M ۲.۱۰۸ همت 3.95%14.78%algorand-chart
4$0.174045۹,۹۴۲تومان $737.1M ۴۲.۱۸ همت $35.73M ۲.۰۴۴ همت 1.95%22.62%conflux-network-chart
5$0.011980۶۸۵تومان $534.1M ۳۰.۵۶ همت $19.69M ۱.۱۲۶ همت 3.63%10.42%nervos-network-chart
6$1.64۹۳,۷۱۴تومان $335.7M ۱۹.۲۱ همت $47.84M ۲.۷۳۷ همت 2.25%23.66%arkham-chart
7$2.04۱۱۶,۶۹۸تومان $147.9M ۸.۴۶۱ همت $8.114M ۴۶۴.۳ میلیارد ت 5.24%13.85%rlc-chart
8$14.78۸۴۴,۸۰۷تومان $108.1M ۶.۱۸۶ همت $4.817M ۲۷۵.۶ میلیارد ت 3.76%13.33%numeraire-chart
9$7.92۴۵۲,۶۴۶تومان $100.7M ۵.۷۶۱ همت $4.343M ۲۴۸.۵ میلیارد ت 2.88%16.05%oraichain-token-chart
10$1.66۹۵,۳۰۰تومان $140.0M ۸.۰۰۸ همت $6.721M ۳۸۴.۶ میلیارد ت 51.8%57.79%alephium-chart
11$0.170578۹,۷۴۳تومان $87.54M ۵.۰۰۹ همت $6.154M ۳۵۲.۱ میلیارد ت 4.91%33.52%chaingpt-chart
12$0.079842۴,۵۶۰تومان $79.84M ۴.۵۶۸ همت $8.586M ۴۹۱.۳ میلیارد ت 7.41%21.66%tokenfi-chart
13$0.914033۵۲,۲۱۲تومان $69.89M ۳.۹۹۹ همت $581.1K ۳۳.۲۵ میلیارد ت 1.12%2.59%ergo-chart
14$0.118865۶,۷۸۹تومان $9.373M ۵۳۶.۳ میلیارد ت $950.0K ۵۴.۳۶ میلیارد ت 3.29%15.64%energi-chart
15$0.002379۱۳۵تومان $792.3K ۴۵.۳۳ میلیارد ت $52.17K ۲.۹۸۵ میلیارد ت 0.34%-6.17%aimedis-new-chart
16$0.059881۳,۴۲۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.526K ۸۷.۳۳ میلیون ت 66%-64.22%aventis-ai-chart
17$0.000744۴۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $23.85K ۱.۳۶۴ میلیارد ت 0.05%0.71%coinfi-chart
18$0.005603۳۲۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $457.2K ۲۶.۱۶ میلیارد ت 112.74%150.48%the-next-gem-chart
19$0.054109۳,۰۹۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $220.3 ۱۲.۶۰ میلیون ت 0.18%2.55%gec-chart
20$0.000070۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 1.48%19.14%coinmerge-io-chart
21$0.010526۶۰۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 4.32%7.04%curecoin-chart
22$0.002619۱۴۹تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0.26%0.72%encrypgen-chart
23$0.014103۸۰۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0%10.74%decentramind-chart