همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,337۳,۸۷۱,۸۹۵,۱۰۲تومان $1.328T ۷۶.۴۳ هزار همت $19.34B ۱.۱۱۳ هزار همت 0.24%12.23%bitcoin-chart
2$3,502.26۲۰۱,۳۸۰,۳۹۷تومان $421.1B ۲۴.۲۳ هزار همت $9.844B ۵۶۶.۳ همت 1.03%9.74%ethereum-chart
3$31.14۱,۷۹۰,۸۰۸تومان $12.29B ۷۰۷.۳ همت $496.0M ۲۸.۵۴ همت 8.32%20.69%avalanche-chart
4$6.30۳۶۲,۶۹۸تومان $9.070B ۵۲۱.۸ همت $108.8M ۶.۲۶۱ همت 1.26%0.70%polkadot-new-chart
5$10.30۵۹۲,۴۶۶تومان $4.812B ۲۷۶.۹ همت $73.12M ۴.۲۰۶ همت 0.03%20.11%internet-computer-chart
6$0.179665۱۰,۳۳۰تومان $4.356B ۲۵۰.۶ همت $41.90M ۲.۴۱۱ همت 1.2%6.12%kaspa-chart
7$4.66۲۶۸,۲۲۶تومان $2.669B ۱۵۳.۵ همت $100.8M ۵.۸۰۰ همت 2.23%9.69%filecoin-chart
8$2,816.73۱۶۱,۹۶۲,۲۹۲تومان $2.621B ۱۵۰.۸ همت $64.31M ۳.۷۰۰ همت 0.1%0.58%maker-chart
9$0.786607۴۵,۲۲۹تومان $2.627B ۱۵۱.۱ همت $146.5M ۸.۴۳۰ همت 0.05%10.12%arbitrum-chart
10$6.44۳۷۰,۵۰۲تومان $2.519B ۱۴۴.۹ همت $80.71M ۴.۶۴۳ همت 1.91%4.82%cosmos-chart
11$337.41۱۹,۴۰۱,۳۸۰تومان $2.397B ۱۳۷.۹ همت $32.91M ۱.۸۹۳ همت 1.78%27.40%bittensor-chart
12$0.791674۴۵,۵۲۱تومان $784.2M ۴۵.۱۲ همت $17.44M ۱.۰۰۴ همت 2.02%1.70%tezos-chart
13$0.570018۳۲,۷۷۶تومان $646.9M ۳۷.۲۲ همت $21.19M ۱.۲۱۹ همت 0.36%11.50%mina-chart
14$0.093788۵,۳۹۲تومان $629.7M ۳۶.۲۳ همت $12.37M ۷۱۱.۶ میلیارد ت 0.23%14.09%oasis-network-chart
15$0.747318۴۲,۹۷۰تومان $543.0M ۳۱.۲۴ همت $27.24M ۱.۵۶۷ همت 3.46%7.02%axelar-chart
16$0.012046۶۹۲تومان $537.2M ۳۰.۹۱ همت $21.28M ۱.۲۲۴ همت 1.77%9.01%nervos-network-chart
17$51.31۲,۹۵۰,۶۵۴تومان $429.0M ۲۴.۶۸ همت $20.89M ۱.۲۰۲ همت 1.84%5.55%compound-chart
18$1.00۵۷,۹۵۶تومان $373.7M ۲۱.۵۰ همت $18.61M ۱.۰۷۱ همت 2.7%19.21%manta-network-chart
19$0.017821۱,۰۲۴تومان $333.4M ۱۹.۱۸ همت $13.71M ۷۸۸.۶ میلیارد ت 1.09%8.65%zilliqa-chart
20$0.597535۳۴,۳۵۸تومان $324.1M ۱۸.۶۵ همت $11.55M ۶۶۴.۳ میلیارد ت 1.49%11.56%celo-chart
21$0.385361۲۲,۱۵۸تومان $326.6M ۱۸.۷۹ همت $21.86M ۱.۲۵۸ همت 0.29%19.80%0x-chart
22$5,932.40۳۴۱,۱۱۳,۵۳۶تومان $197.5M ۱۱.۳۶ همت $9.564M ۵۵۰.۲ میلیارد ت 0.76%1.52%yearn-finance-chart
23$0.154690۸,۸۹۴تومان $170.2M ۹.۷۹۰ همت $19.21M ۱.۱۰۵ همت 4.9%27.22%altlayer-chart
24$0.115884۶,۶۶۳تومان $110.2M ۶.۳۴۲ همت $7.686K ۴۴۲.۲ میلیون ت 3.4%24.33%keep-network-chart
25$0.088433۵,۰۸۴تومان $86.64M ۴.۹۸۵ همت $9.278M ۵۳۳.۸ میلیارد ت 3.24%25.89%orchid-chart
26$0.102115۵,۸۷۱تومان $81.16M ۴.۶۶۹ همت $1.451M ۸۳.۴۷ میلیارد ت 0.59%-5.81%nym-chart
27$0.418560۲۴,۰۶۷تومان $76.33M ۴.۳۹۱ همت $19.47M ۱.۱۲۰ همت 4.45%-2.84%drift-chart
28$1.30۷۴,۹۱۱تومان $78.67M ۴.۵۲۶ همت $9.860M ۵۶۷.۳ میلیارد ت 0.01%8.35%polyhedra-network-chart
29$0.000015۰.۸تومان $41.91M ۲.۴۱۱ همت $185.5K ۱۰.۶۷ میلیارد ت 0.94%12.15%kin-chart
30$0.217288۱۲,۴۹۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.471M ۸۴.۶۱ میلیارد ت 0.08%3.32%connext-chart
31$0.079548۴,۵۷۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $890.8 ۵۱.۲۵ میلیون ت 0.76%15.65%nucypher-chart