همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,759۳,۸۱۲,۹۶۷,۷۷۰تومان $1.317T ۷۵.۲۸ هزار همت $37.00B ۲.۱۱۵ هزار همت 4.33%15.29%bitcoin-chart
2$3,507.60۲۰۰,۳۳۶,۹۵۴تومان $421.7B ۲۴.۱۰ هزار همت $17.70B ۱.۰۱۲ هزار همت 2.36%11.88%ethereum-chart
3$593.78۳۳,۹۱۴,۱۶۱تومان $87.63B ۵.۰۰۹ هزار همت $2.053B ۱۱۷.۴ همت 3.81%11.20%bnb-chart
4$169.26۹,۶۶۷,۳۵۳تومان $78.58B ۴.۴۹۲ هزار همت $3.616B ۲۰۶.۷ همت 6.32%21.32%solana-chart
5$10.16۵۸۰,۶۱۰تومان $4.748B ۲۷۱.۴ همت $98.13M ۵.۶۰۹ همت 5.09%38.83%internet-computer-chart
6$6.66۳۸۰,۴۹۰تومان $2.614B ۱۴۹.۴ همت $86.85M ۴.۹۶۴ همت 3.42%8.86%render-chart
7$33.98۱,۹۴۰,۹۲۰تومان $2.231B ۱۲۷.۵ همت $98.42M ۵.۶۲۶ همت 13.91%42.42%arweave-chart
8$0.214378۱۲,۲۴۴تومان $2.047B ۱۱۷.۰ همت $59.77M ۳.۴۱۶ همت 5.72%15.52%the-graph-chart
9$4.64۲۶۵,۱۷۲تومان $1.564B ۸۹.۴۰ همت $254.1M ۱۴.۵۲ همت 2.51%28.66%thorchain-chart
10$0.157955۹,۰۲۱تومان $1.300B ۷۴.۳۰ همت $36.83M ۲.۱۰۵ همت 3.98%14.30%algorand-chart
11$0.384829۲۱,۹۷۹تومان $1.222B ۶۹.۸۴ همت $106.4M ۶.۰۸۵ همت 9.99%23.38%sei-chart
12$4.43۲۵۳,۵۰۰تومان $714.0M ۴۰.۸۱ همت $8.115M ۴۶۳.۹ میلیارد ت 5.78%41.21%helium-chart
13$0.339546۱۹,۳۹۳تومان $611.2M ۳۴.۹۳ همت $45.41M ۲.۵۹۶ همت 4.98%23.03%wormhole-chart
14$16.70۹۵۴,۰۸۳تومان $557.9M ۳۱.۸۹ همت $28.44M ۱.۶۲۶ همت 2.36%22.64%livepeer-chart
15$0.011980۶۸۴تومان $534.2M ۳۰.۵۳ همت $19.71M ۱.۱۲۷ همت 3.4%9.56%nervos-network-chart
16$3.96۲۲۶,۵۲۵تومان $436.3M ۲۴.۹۴ همت $173.4M ۹.۹۱۴ همت 1.08%5.78%layerzero-chart
17$0.145058۸,۲۸۵تومان $179.7M ۱۰.۲۷ همت $8.708M ۴۹۷.۷ میلیارد ت 2.95%12.52%audius-chart
18$0.617884۳۵,۲۹۰تومان $174.3M ۹.۹۶۳ همت $9.626M ۵۵۰.۲ میلیارد ت 2.85%15.81%kadena-chart
19$0.114030۶,۵۱۲تومان $108.5M ۶.۲۰۰ همت $38.37K ۲.۱۹۳ میلیارد ت 0.29%12.28%keep-network-chart
20$4.69۲۶۸,۴۳۱تومان $113.4M ۶.۴۸۴ همت $18.17M ۱.۰۳۹ همت 4.27%11.57%cyberconnect-chart
21$0.438343۲۵,۰۳۵تومان $79.74M ۴.۵۵۸ همت $25.04M ۱.۴۳۱ همت 2.71%-1.18%drift-chart
22$0.490695۲۸,۰۲۶تومان $79.61M ۴.۵۵۰ همت $496.1K ۲۸.۳۶ میلیارد ت 6.58%8.83%htx-token-chart
23$0.077203۴,۴۰۹تومان $68.17M ۳.۸۹۷ همت $3.377M ۱۹۳.۰ میلیارد ت 5.33%12.06%alpha-finance-lab-chart
24$0.055535۳,۱۷۱تومان $46.03M ۲.۶۳۱ همت $4.449M ۲۵۴.۳ میلیارد ت 1.53%-4.77%beta-finance-chart
25$0.716672۴۰,۹۳۲تومان $47.30M ۲.۷۰۴ همت $5.342M ۳۰۵.۴ میلیارد ت 5.77%17.17%perpetual-protocol-chart
26$0.027765۱,۵۸۵تومان $14.89M ۸۵۱.۳ میلیارد ت $340.6K ۱۹.۴۷ میلیارد ت 10.94%44.50%rabbitx-chart
27$0.732555۴۱,۸۳۹تومان $8.058M ۴۶۰.۶ میلیارد ت $672.1K ۳۸.۴۱ میلیارد ت 0.51%-0.40%augur-chart
28$24.67۱,۴۰۹,۲۲۶تومان $2.256M ۱۲۸.۹ میلیارد ت $1.345K ۷۶.۸۵ میلیون ت 5.05%4.63%saffron-finance-chart
29$0.004210۲۴۰تومان $318.4K ۱۸.۲۰ میلیارد ت $366.0K ۲۰.۹۲ میلیارد ت 1.42%64.48%salad-chart
30$0.036742۲,۰۹۸تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $160.6K ۹.۱۷۹ میلیارد ت 1.65%-2.59%realy-chart