همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$1.00۵۷,۷۸۱تومان $114.1B ۶.۵۹۲ هزار همت $43.64B ۲.۵۲۲ هزار همت 0.006%0.01%tether-chart
2$1.00۵۷,۷۵۳تومان $34.10B ۱.۹۷۰ هزار همت $4.397B ۲۵۴.۰ همت 0.005%-0.003%usd-coin-chart
3$30.55۱,۷۶۴,۷۰۰تومان $12.06B ۶۹۷.۰ همت $575.5M ۳۳.۲۵ همت 6.04%18.39%avalanche-chart
4$0.531677۳۰,۷۰۴تومان $5.262B ۳۰۴.۱ همت $184.2M ۱۰.۶۴ همت 1.77%1.67%polygon-chart
5$0.999930۵۷,۷۴۷تومان $5.348B ۳۰۹.۰ همت $79.46M ۴.۵۹۱ همت 0.01%-0.001%multi-collateral-dai-chart
6$0.997231۵۷,۵۹۱تومان $647.6M ۳۷.۴۲ همت $6.877M ۳۹۷.۴ میلیارد ت 0.004%0.02%frax-chart
7$11.41۶۵۹,۲۷۹تومان $103.3M ۵.۹۷۰ همت $4.155M ۲۴۰.۰ میلیارد ت 2.48%17.55%moonriver-chart
8$1.01۵۸,۵۹۹تومان $70.53M ۴.۰۷۵ همت $18.05M ۱.۰۴۳ همت 0.6%1.36%binance-usd-chart
9$333.43۱۹,۲۵۶,۰۴۸تومان $26.67M ۱.۵۴۱ همت $1.376M ۷۹.۵۰ میلیارد ت 4.05%3.37%beefy-finance-chart
10$0.033276۱,۹۲۱تومان $22.63M ۱.۳۰۷ همت $12.02K ۶۹۴.۴ میلیون ت 11.84%-6.16%impossible-decentralized-incubator-access-chart
11$0.115697۶,۶۸۱تومان $1.682M ۹۷.۲۰ میلیارد ت $48.29K ۲.۷۹۰ میلیارد ت 3.75%-4.07%multichain-chart
12$0.077608۴,۴۸۱تومان $698.2K ۴۰.۳۴ میلیارد ت $42.94 ۲.۴۸۱ میلیون ت 0.49%-4.34%xy-finance-chart
13$0.006422۳۷۰تومان $629.4K ۳۶.۳۶ میلیارد ت $130.9 ۷.۵۶۳ میلیون ت 5.08%7.39%polkapets-chart
14$0.998667۵۷,۶۷۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $140.3K ۸.۱۰۷ میلیارد ت 0.01%0.45%magic-internet-money-chart
15$0.095762۵,۵۳۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $6.241K ۳۶۰.۶ میلیون ت 2.66%-1.28%solarbeam-chart
16$0.000212۱۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $50.19 ۲.۹۰۰ میلیون ت 15.8%25.97%moonscape-chart
17$0.109452۶,۳۲۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $2.250 ۱۳۰.۰ هزار ت 0.36%1.38%fantohm-chart
18$0.003107۱۷۹تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0.001%7.00%dot-finance-chart
19$0.008532۴۹۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 2.28%-1.87%huckleberry-chart
20$129.49۷,۴۷۸,۷۳۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0%-7.75%rome-chart
21$66,938.00۳,۸۶۵,۷۳۶,۶۹۳تومان $10.36B ۵۹۸.۶ همت $148.0M ۸.۵۵۲ همت 0.77%11.54%wrapped-bitcoin-chart