همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$3,492.41۲۰۱,۲۶۸,۱۶۲تومان $419.9B ۲۴.۲۲ هزار همت $12.12B ۶۹۸.۹ همت 0.67%9.40%ethereum-chart
2$1.00۵۷,۶۵۴تومان $114.1B ۶.۵۸۰ هزار همت $45.03B ۲.۵۹۷ هزار همت 0.02%0.01%tether-chart
3$31.85۱,۸۳۵,۵۶۱تومان $12.57B ۷۲۵.۲ همت $650.1M ۳۷.۴۹ همت 11.08%23.85%avalanche-chart
4$6.26۳۶۱,۲۳۳تومان $9.013B ۵۱۹.۹ همت $126.1M ۷.۲۷۱ همت 1.05%0.68%polkadot-new-chart
5$14.51۸۳۶,۶۴۰تومان $8.828B ۵۰۹.۲ همت $329.1M ۱۸.۹۸ همت 2.07%9.58%chainlink-chart
6$6.18۳۵۶,۳۶۹تومان $6.827B ۳۹۳.۸ همت $234.6M ۱۳.۵۳ همت 1.49%17.16%near-protocol-chart
7$0.536430۳۰,۹۱۴تومان $5.309B ۳۰۶.۲ همت $187.8M ۱۰.۸۳ همت 0.53%2.57%polygon-chart
8$7.93۴۵۷,۵۲۵تومان $4.764B ۲۷۴.۸ همت $120.0M ۶.۹۲۴ همت 0.52%-3.03%uniswap-chart
9$1.43۸۲,۴۱۹تومان $3.604B ۲۰۷.۹ همت $104.4M ۶.۰۲۱ همت 1.82%20.82%fetch-chart
10$1.93۱۱۱,۶۱۵تومان $2.857B ۱۶۴.۸ همت $70.70M ۴.۰۷۸ همت 1.11%14.47%stacks-chart
11$27.46۱,۵۸۲,۸۶۱تومان $2.565B ۱۴۸.۰ همت $111.7M ۶.۴۴۲ همت 0.36%33.42%injective-chart
12$6.40۳۶۸,۹۷۲تومان $2.503B ۱۴۴.۴ همت $94.69M ۵.۴۶۱ همت 1.91%4.15%cosmos-chart
13$0.094920۵,۴۷۰تومان $2.522B ۱۴۵.۵ همت $6.557M ۳۷۸.۲ میلیارد ت 0.51%2.58%cronos-chart
14$0.215623۱۲,۴۲۶تومان $2.059B ۱۱۸.۸ همت $55.88M ۳.۲۲۳ همت 0.06%13.03%the-graph-chart
15$4.81۲۷۷,۳۲۸تومان $1.621B ۹۳.۵۲ همت $181.4M ۱۰.۴۶ همت 0.52%28.63%thorchain-chart
16$0.522487۳۰,۱۱۰تومان $1.465B ۸۴.۴۹ همت $92.83M ۵.۳۵۴ همت 0.43%9.24%fantom-chart
17$35.79۲,۰۶۲,۶۶۰تومان $974.0M ۵۶.۱۸ همت $19.96M ۱.۱۵۱ همت 1.52%1.54%multiversx-egld-chart
18$3.48۲۰۰,۶۱۲تومان $853.6M ۴۹.۲۳ همت $16.36M ۹۴۳.۶ میلیارد ت 2.66%1.01%akash-network-chart
19$0.166031۹,۵۶۸تومان $703.3M ۴۰.۵۷ همت $33.97M ۱.۹۶۰ همت 4.53%7.48%conflux-network-chart
20$0.094063۵,۴۲۰تومان $631.5M ۳۶.۴۲ همت $13.55M ۷۸۱.۴ میلیارد ت 0.55%15.20%oasis-network-chart
21$0.153850۸,۸۶۶تومان $570.1M ۳۲.۸۸ همت $10.75M ۶۱۹.۸ میلیارد ت 2.52%4.74%klaytn-chart
22$0.000089۵تومان $487.2M ۲۸.۱۰ همت $15.52M ۸۹۵.۱ میلیارد ت 1.03%22.30%terra-luna-chart
23$0.422774۲۴,۳۶۴تومان $457.8M ۲۶.۴۱ همت $10.84M ۶۲۵.۴ میلیارد ت 0.53%5.54%kava-chart
24$0.214617۱۲,۳۶۸تومان $411.3M ۲۳.۷۲ همت $11.56M ۶۶۶.۹ میلیارد ت 0.78%12.06%wootrade-chart
25$0.818969۴۷,۱۹۷تومان $378.8M ۲۱.۸۵ همت $4.062M ۲۳۴.۳ میلیارد ت 0.99%6.83%safepal-chart
26$0.541221۳۱,۱۹۰تومان $363.7M ۲۰.۹۸ همت $9.407M ۵۴۲.۶ میلیارد ت 2.21%12.53%osmosis-chart
27$0.688129۳۹,۶۵۶تومان $335.7M ۱۹.۳۶ همت $13.85M ۷۹۹.۰ میلیارد ت 1.92%10.29%superfarm-chart
28$0.032246۱,۸۵۸تومان $322.5M ۱۸.۶۰ همت $25.76M ۱.۴۸۶ همت 0.12%14.73%ankr-chart
29$2.44۱۴۱,۰۳۷تومان $244.7M ۱۴.۱۲ همت $25.86M ۱.۴۹۲ همت 1.66%8.85%mask-network-chart
30$0.015193۸۷۵تومان $213.7M ۱۲.۳۳ همت $4.091M ۲۳۶.۰ میلیارد ت 1.91%10.99%harmony-chart
31$1.43۸۲,۷۰۵تومان $207.4M ۱۱.۹۶ همت $31.18M ۱.۷۹۸ همت 5.45%30.97%band-protocol-chart
32$0.219955۱۲,۶۷۶تومان $195.2M ۱۱.۲۶ همت $5.642M ۳۲۵.۴ میلیارد ت 1.32%2.25%moonbeam-chart
33$2.53۱۴۶,۲۰۱تومان $208.3M ۱۲.۰۱ همت $39.87M ۲.۲۹۹ همت 6.49%24.47%uma-chart
34$0.731344۴۲,۱۴۷تومان $191.0M ۱۱.۰۲ همت $21.10M ۱.۲۱۷ همت 2.2%3.72%sushiswap-chart
35$0.658784۳۷,۹۶۵تومان $185.9M ۱۰.۷۲ همت $18.79M ۱.۰۸۴ همت 0.67%15.42%kadena-chart
36$2.02۱۱۶,۴۶۴تومان $174.7M ۱۰.۰۷ همت $13.08M ۷۵۴.۵ میلیارد ت 3.39%7.57%api3-chart
37$0.019050۱,۰۹۷تومان $154.1M ۸.۸۸۶ همت $1.957M ۱۱۲.۹ میلیارد ت 0.68%6.20%marlin-chart
38$0.170010۹,۷۹۷تومان $140.0M ۸.۰۷۴ همت $8.681M ۵۰۰.۷ میلیارد ت 1.39%14.98%cartesi-chart
39$0.171498۹,۸۸۳تومان $135.9M ۷.۸۳۶ همت $14.53M ۸۳۸.۰ میلیارد ت 0.1%6.36%coin98-chart
40$1.40۸۱,۱۴۳تومان $123.7M ۷.۱۳۲ همت $57.35K ۳.۳۰۸ میلیارد ت 4.15%10.87%stride-chart
41$0.019908۱,۱۴۷تومان $111.1M ۶.۴۰۷ همت $7.645M ۴۴۱.۰ میلیارد ت 3.18%21.84%terrausd-chart
42$7.89۴۵۴,۷۶۳تومان $100.3M ۵.۷۸۳ همت $4.767M ۲۷۵.۰ میلیارد ت 1.94%11.47%oraichain-token-chart
43$0.655661۳۷,۷۸۵تومان $89.34M ۵.۱۵۳ همت $3.911M ۲۲۵.۶ میلیارد ت 2.09%3.24%shentu-chart
44$0.950327۵۴,۷۶۷تومان $85.53M ۴.۹۳۳ همت $13.16M ۷۵۹.۲ میلیارد ت 5.83%18.33%frontier-chart
45$0.182251۱۰,۵۰۳تومان $88.90M ۵.۱۲۸ همت $805.4K ۴۶.۴۶ میلیارد ت 0.69%16.92%aurora-near-chart
46$0.190265۱۰,۹۶۴تومان $82.18M ۴.۷۴۰ همت $6.940M ۴۰۰.۳ میلیارد ت 2.27%-2.05%bluzelle-chart
47$0.287029۱۶,۵۴۱تومان $81.89M ۴.۷۲۳ همت $1.261M ۷۲.۷۵ میلیارد ت 0.3%11.85%secret-chart
48$0.008665۴۹۹تومان $78.30M ۴.۵۱۶ همت $3.293M ۱۸۹.۹ میلیارد ت 2.32%10.98%medibloc-chart
49$0.069083۳,۹۸۱تومان $84.58M ۴.۸۷۸ همت $150.2M ۸.۶۶۵ همت 12.54%30.78%loom-network-chart
50$0.072838۴,۱۹۷تومان $74.39M ۴.۲۹۰ همت $2.558M ۱۴۷.۵ میلیارد ت 0.58%13.85%acala-chart