همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,614۳,۸۱۷,۳۳۵,۲۶۳تومان $1.314T ۷۵.۳۶ هزار همت $37.11B ۲.۱۲۸ هزار همت 5.12%14.94%bitcoin-chart
2$0.578934۳۳,۱۷۵تومان $32.37B ۱.۸۵۶ هزار همت $2.177B ۱۲۴.۸ همت 6.41%21.13%xrp-chart
3$162.71۹,۳۲۴,۴۶۵تومان $3.002B ۱۷۲.۱ همت $74.08M ۴.۲۴۸ همت 1.92%1.44%monero-chart
4$0.607857۳۴,۸۳۳تومان $913.5M ۵۲.۳۹ همت $85.56M ۴.۹۰۶ همت 5.16%15.56%eos-chart
5$0.717271۴۱,۱۰۳تومان $520.3M ۲۹.۸۴ همت $23.58M ۱.۳۵۲ همت 2.26%2.77%axelar-chart
6$0.050749۲,۹۰۸تومان $278.8M ۱۵.۹۹ همت $29.92M ۱.۷۱۶ همت 8.79%18.77%skale-network-chart
7$0.041505۲,۳۷۸تومان $143.2M ۸.۲۱۲ همت $42.26M ۲.۴۲۴ همت 2.76%14.68%wax-chart
8$0.205688۱۱,۷۸۶تومان $88.76M ۵.۰۹۰ همت $4.340M ۲۴۸.۹ میلیارد ت 7.61%13.42%hashflow-chart
9$0.011893۶۸۱تومان $73.51M ۴.۲۱۶ همت $1.314M ۷۵.۳۴ میلیارد ت 0.87%4.09%alethea-artificial-liquid-intelligence-token-chart
10$0.000015۰.۸تومان $42.70M ۲.۴۴۹ همت $209.9K ۱۲.۰۴ میلیارد ت 4.2%14.78%kin-chart
11$0.013521۷۷۴تومان $5.625M ۳۲۲.۶ میلیارد ت $1.427M ۸۱.۸۵ میلیارد ت 2.37%13.38%gari-chart
12$0.302589۱۷,۳۳۹تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $4.473M ۲۵۶.۵ میلیارد ت 0.38%-10.63%mythos-chart