همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$67,993۳,۹۲۵,۸۷۵,۸۹۷تومان $1.341T ۷۷.۴۷ هزار همت $24.09B ۱.۳۹۱ هزار همت 0.88%13.29%bitcoin-chart
2$3,512.73۲۰۲,۸۲۱,۶۹۳تومان $422.3B ۲۴.۳۹ هزار همت $12.23B ۷۰۶.۴ همت 0.35%9.84%ethereum-chart
3$0.999786۵۷,۷۲۶تومان $34.03B ۱.۹۶۵ هزار همت $4.686B ۲۷۰.۶ همت 0.02%-0.02%usd-coin-chart
4$6.23۳۶۰,۰۹۸تومان $6.886B ۳۹۷.۷ همت $238.5M ۱۳.۷۸ همت 0.82%18.22%near-protocol-chart
5$0.541776۳۱,۲۸۱تومان $5.362B ۳۰۹.۷ همت $188.7M ۱۰.۹۰ همت 0.22%3.65%polygon-chart
6$8.00۴۶۲,۳۱۵تومان $4.804B ۲۷۷.۵ همت $121.0M ۶.۹۸۹ همت 0.1%-2.31%uniswap-chart
7$33.49۱,۹۳۳,۸۸۵تومان $2.199B ۱۲۷.۰ همت $71.24M ۴.۱۱۴ همت 0.64%37.64%arweave-chart
8$0.843768۴۸,۷۱۸تومان $2.120B ۱۲۲.۴ همت $102.3M ۵.۹۰۸ همت 1.11%6.25%sui-chart
9$0.217072۱۲,۵۳۳تومان $2.073B ۱۱۹.۷ همت $56.70M ۳.۲۷۵ همت 0.57%13.45%the-graph-chart
10$0.386044۲۲,۲۸۹تومان $1.226B ۷۰.۷۹ همت $64.03M ۳.۶۹۸ همت 4.18%20.11%sei-chart
11$0.643244۳۷,۱۴۰تومان $972.4M ۵۶.۱۶ همت $26.10M ۱.۵۰۷ همت 0.14%12.60%flow-chart
12$0.571866۳۳,۰۱۹تومان $649.0M ۳۷.۴۸ همت $23.30M ۱.۳۴۶ همت 1.15%12.04%mina-chart
13$0.337100۱۹,۴۶۳تومان $606.8M ۳۵.۰۴ همت $42.47M ۲.۴۵۳ همت 2.4%20.34%wormhole-chart
14$1.89۱۰۹,۵۲۲تومان $621.7M ۳۵.۹۱ همت $36.96M ۲.۱۳۵ همت 4.42%7.96%synthetix-chart
15$5.22۳۰۱,۸۸۲تومان $575.1M ۳۳.۲۲ همت $596.3M ۳۴.۴۴ همت 2.38%36.98%layerzero-chart
16$0.754478۴۳,۵۶۲تومان $548.2M ۳۱.۶۶ همت $27.98M ۱.۶۱۶ همت 2.49%7.29%axelar-chart
17$0.000090۵تومان $491.5M ۲۸.۳۸ همت $15.67M ۹۰۴.۹ میلیارد ت 0.46%23.00%terra-luna-chart
18$52.08۳,۰۰۷,۴۲۴تومان $435.4M ۲۵.۱۵ همت $23.90M ۱.۳۸۰ همت 0.3%5.65%compound-chart
19$0.599744۳۴,۶۲۸تومان $325.3M ۱۸.۷۹ همت $13.43M ۷۷۵.۸ میلیارد ت 0.84%11.90%celo-chart
20$0.005724۳۳۰تومان $289.7M ۱۶.۷۳ همت $12.84M ۷۴۱.۵ میلیارد ت 0.99%19.36%reserve-rights-chart
21$0.349733۲۰,۱۹۳تومان $276.1M ۱۵.۹۵ همت $13.73M ۷۹۳.۰ میلیارد ت 0.06%16.54%biconomy-chart
22$2.47۱۴۲,۹۱۳تومان $203.2M ۱۱.۷۴ همت $41.58M ۲.۴۰۱ همت 3.53%21.05%uma-chart
23$0.152535۸,۸۰۷تومان $189.0M ۱۰.۹۲ همت $16.56M ۹۵۶.۶ میلیارد ت 0.73%15.64%audius-chart
24$0.174631۱۰,۰۸۳تومان $169.0M ۹.۷۵۸ همت $7.030M ۴۰۶.۰ میلیارد ت 2.24%6.18%rss3-chart
25$0.561576۳۲,۴۲۴تومان $131.4M ۷.۵۹۱ همت $826.1K ۴۷.۷۱ میلیارد ت 0.14%4.97%braintrust-chart
26$13.70۷۹۱,۱۹۹تومان $116.3M ۶.۷۱۵ همت $24.55M ۱.۴۱۸ همت 1.76%11.52%omni-network-chart
27$0.114296۶,۵۹۹تومان $108.7M ۶.۲۷۹ همت $9.682K ۵۵۹.۱ میلیون ت 1.79%25.09%keep-network-chart
28$0.206869۱۱,۹۴۴تومان $89.31M ۵.۱۵۸ همت $4.996M ۲۸۸.۵ میلیارد ت 0.86%10.92%hashflow-chart
29$0.529304۳۰,۵۶۱تومان $79.29M ۴.۵۷۹ همت $1.107M ۶۳.۹۱ میلیارد ت 5.09%13.33%ribbon-finance-chart
30$0.128977۷,۴۴۷تومان $79.27M ۴.۵۷۸ همت $8.108M ۴۶۸.۳ میلیارد ت 0.009%11.70%dodo-chart
31$0.164337۹,۴۸۸تومان $69.99M ۴.۰۴۲ همت $397.8K ۲۲.۹۸ میلیارد ت 2.41%11.77%forta-chart
32$1.29۷۴,۸۵۹تومان $67.11M ۳.۸۷۶ همت $42.78M ۲.۴۷۱ همت 5.47%8.81%radworks-chart
33$0.205376۱۱,۸۵۸تومان $51.80M ۲.۹۹۱ همت $52.50 ۳.۰۳۲ میلیون ت 0.53%10.37%guildfi-chart
34$2.13۱۲۳,۲۶۹تومان $50.89M ۲.۹۳۹ همت $956.7K ۵۵.۲۵ میلیارد ت 2.23%6.52%rarible-chart
35$2.71۱۵۶,۵۷۰تومان $43.19M ۲.۴۹۵ همت $705.2K ۴۰.۷۳ میلیارد ت 3.35%0.58%router-protocol-chart
36$0.007576۴۳۷تومان $39.35M ۲.۲۷۳ همت $1.797M ۱۰۳.۸ میلیارد ت 0.61%4.75%rally-chart
37$0.247388۱۴,۲۸۳تومان $30.34M ۱.۷۵۲ همت $17.40M ۱.۰۰۵ همت 3.04%15.91%parcl-chart
38$0.999421۵۷,۷۰۵تومان $28.83M ۱.۶۶۵ همت $0.000 ۰.۰۰۰ 0.01%0.0002%reserve-chart
39$0.060737۳,۵۰۶تومان $22.91M ۱.۳۲۳ همت $364.1K ۲۱.۰۳ میلیارد ت 4.64%26.06%fox-token-chart
40$0.029783۱,۷۱۹تومان $18.79M ۱.۰۸۵ همت $21.84K ۱.۲۶۱ میلیارد ت 2.32%-9.08%kyve-network-chart
41$0.240124۱۳,۸۶۴تومان $14.90M ۸۶۰.۵ میلیارد ت $392.9K ۲۲.۶۹ میلیارد ت 2.77%6.78%vegaprotocol-chart
42$0.032634۱,۸۸۴تومان $27.94M ۱.۶۱۴ همت $5.281M ۳۰۵.۰ میلیارد ت 68.3%22.52%covalent-chart
43$0.046746۲,۶۹۹تومان $9.695M ۵۵۹.۹ میلیارد ت $2.274M ۱۳۱.۳ میلیارد ت 0.15%-3.61%bitscrunch-chart
44$0.001257۷۲تومان $5.012M ۲۸۹.۴ میلیارد ت $133.8K ۷.۷۲۸ میلیارد ت 0.75%9.93%ux-chart
45$25.13۱,۴۵۱,۲۱۵تومان $2.298M ۱۳۲.۷ میلیارد ت $101.2 ۵.۸۴۲ میلیون ت 3.83%11.35%saffron-finance-chart
46$0.000165۹تومان $1.048M ۶۰.۵۴ میلیارد ت $385.0K ۲۲.۲۳ میلیارد ت 10.72%-19.51%edgeware-chart
47$0.011855۶۸۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $4.812M ۲۷۷.۹ میلیارد ت 0.39%8.50%altered-state-token-chart
48$0.209500۱۲,۰۹۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.480M ۸۵.۴۷ میلیارد ت 3.37%-0.55%connext-chart
49$1.71۹۹,۰۴۹تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $698.1K ۴۰.۳۲ میلیارد ت 0.38%16.03%chainflip-chart
50$2.15۱۲۴,۴۸۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $42.75K ۲.۴۶۹ میلیارد ت 2.33%6.55%instadapp-chart