همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,839۳,۸۲۲,۸۵۷,۰۰۲تومان $1.319T ۷۵.۴۲ هزار همت $36.92B ۲.۱۱۲ هزار همت 4.39%15.75%bitcoin-chart
2$3,514.42۲۰۱,۰۰۷,۸۰۶تومان $422.5B ۲۴.۱۷ هزار همت $17.70B ۱.۰۱۲ هزار همت 2.34%12.38%ethereum-chart
3$168.97۹,۶۶۴,۵۰۴تومان $78.45B ۴.۴۸۷ هزار همت $3.614B ۲۰۶.۷ همت 5.59%22.07%solana-chart
4$28.16۱,۶۱۰,۶۵۸تومان $11.12B ۶۳۵.۸ همت $336.1M ۱۹.۲۲ همت 3.22%8.20%avalanche-chart
5$6.33۳۶۲,۲۷۰تومان $9.108B ۵۲۰.۹ همت $167.5M ۹.۵۸۲ همت 3.42%4.21%polkadot-new-chart
6$26.37۱,۵۰۸,۶۸۴تومان $2.464B ۱۴۰.۹ همت $147.2M ۸.۴۱۸ همت 1.49%33.69%injective-chart
7$0.011928۶۸۲تومان $531.8M ۳۰.۴۲ همت $19.68M ۱.۱۲۶ همت 3.14%9.97%nervos-network-chart
8$1.45۸۲,۹۷۴تومان $477.1M ۲۷.۲۹ همت $15.74M ۹۰۰.۰ میلیارد ت 3.11%11.63%ftx-token-chart
9$22.47۱,۲۸۵,۶۷۷تومان $342.3M ۱۹.۵۸ همت $21.15M ۱.۲۰۹ همت 1.71%5.34%kusama-chart
10$0.481294۲۷,۵۲۷تومان $210.8M ۱۲.۰۶ همت $52.73M ۳.۰۱۶ همت 2.29%16.93%bouncebit-chart
11$0.389363۲۲,۲۶۹تومان $107.9M ۶.۱۷۱ همت $34.25M ۱.۹۵۹ همت 1.61%19.59%xai-games-chart
12$0.128590۷,۳۵۴تومان $79.03M ۴.۵۲۰ همت $8.553M ۴۸۹.۲ میلیارد ت 6.45%12.03%dodo-chart
13$0.723577۴۱,۳۸۴تومان $47.76M ۲.۷۳۱ همت $5.031M ۲۸۷.۷ میلیارد ت 7.01%18.89%perpetual-protocol-chart
14$0.006255۳۵۷تومان $39.91M ۲.۲۸۳ همت $8.110M ۴۶۳.۹ میلیارد ت 3.75%16.70%linear-chart
15$0.285453۱۶,۳۲۶تومان $37.80M ۲.۱۶۲ همت $4.158M ۲۳۷.۸ میلیارد ت 4.78%18.09%bonfida-chart
16$0.004140۲۳۶تومان $12.23M ۶۹۹.۷ میلیارد ت $5.271M ۳۰۱.۵ میلیارد ت 3.42%-1.46%duel-chart
17$0.031372۱,۷۹۴تومان $8.259M ۴۷۲.۳ میلیارد ت $1.016M ۵۸.۱۰ میلیارد ت 1.7%1.31%serum-chart
18$0.001270۷۲تومان $5.064M ۲۸۹.۶ میلیارد ت $138.6K ۷.۹۲۹ میلیارد ت 0.34%13.58%ux-chart
19$0.012688۷۲۵تومان $3.429M ۱۹۶.۱ میلیارد ت $0.000 ۰.۰۰۰ 1.52%7.73%kylin-chart
20$0.022169۱,۲۶۷تومان $1.897M ۱۰۸.۵ میلیارد ت $259.5K ۱۴.۸۴ میلیارد ت 1.45%0.63%standard-protocol-chart
21$0.000730۴۱تومان $1.215M ۶۹.۵۱ میلیارد ت $3.875M ۲۲۱.۶ میلیارد ت 2.38%20.46%convergence-chart
22$0.013302۷۶۰تومان $605.2K ۳۴.۶۲ میلیارد ت $155.7K ۸.۹۰۵ میلیارد ت 2.35%10.76%maps-chart
23$0.084999۴,۸۶۱تومان $353.7K ۲۰.۲۳ میلیارد ت $48.59K ۲.۷۷۹ میلیارد ت 0.36%12.35%opium-chart
24$0.008315۴۷۵تومان $193.8K ۱۱.۰۹ میلیارد ت $135.2K ۷.۷۳۴ میلیارد ت 2.4%17.58%powertrade-fuel-chart
25$1.69۹۶,۸۱۹تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $808.5K ۴۶.۲۴ میلیارد ت 0.29%22.36%chainflip-chart
26$0.002587۱۴۸تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $42.22K ۲.۴۱۴ میلیارد ت 1.83%-3.72%blockchainspace-chart
27$0.031532۱,۸۰۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $12.22K ۶۹۹.۲ میلیون ت 16.62%39.69%hxro-chart
28$0.001661۹۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0.06%7.83%jet-protocol-chart