همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$0.437481۲۴,۹۵۹تومان $15.70B ۸۹۶.۵ همت $337.7M ۱۹.۲۸ همت 3.54%4.98%cardano-chart
2$14.00۷۹۹,۲۱۲تومان $8.519B ۴۸۶.۴ همت $304.5M ۱۷.۳۸ همت 3.21%9.99%chainlink-chart
3$1.25۷۱,۴۰۲تومان $700.9M ۴۰.۰۲ همت $6.237M ۳۵۶.۱ میلیارد ت 0.45%12.56%nexo-chart
4$2.08۱۱۸,۶۶۹تومان $179.8M ۱۰.۲۶ همت $15.47M ۸۸۳.۶ میلیارد ت 9.09%8.49%api3-chart
5$0.105244۶,۰۰۴تومان $165.5M ۹.۴۵۰ همت $22.48M ۱.۲۸۳ همت 14.18%26.15%coti-chart
6$0.208919۱۱,۹۱۹تومان $102.8M ۵.۸۶۷ همت $1.699M ۹۷.۰۱ میلیارد ت 5.7%-11.78%world-mobile-token-chart
7$0.299682۱۷,۰۹۷تومان $86.84M ۴.۹۵۸ همت $5.793M ۳۳۰.۸ میلیارد ت 1.42%-0.78%limewire-chart
8$0.001179۶۷تومان $86.35M ۴.۹۳۰ همت $958.3K ۵۴.۷۱ میلیارد ت 4.41%24.50%snek-chart
9$0.915581۵۲,۲۳۳تومان $70.01M ۳.۹۹۷ همت $584.6K ۳۳.۳۸ میلیارد ت 0.75%2.40%ergo-chart
10$0.040221۲,۲۹۴تومان $34.13M ۱.۹۴۹ همت $308.9K ۱۷.۶۴ میلیارد ت 3.12%8.14%cornucopias-chart
11$0.074666۴,۲۵۹تومان $28.08M ۱.۶۰۳ همت $277.5K ۱۵.۸۵ میلیارد ت 3.46%2.62%iagon-chart
12$0.021571۱,۲۳۰تومان $23.35M ۱.۳۳۳ همت $193.3K ۱۱.۰۳ میلیارد ت 1.2%-0.89%minswap-chart
13$0.045508۲,۵۹۶تومان $22.94M ۱.۳۱۰ همت $177.7K ۱۰.۱۵ میلیارد ت 3.56%-5.68%nunet-chart
14$0.018387۱,۰۴۹تومان $21.23M ۱.۲۱۲ همت $2.483K ۱۴۱.۸ میلیون ت 1.13%1.75%book-io-chart
15$0.808920۴۶,۱۵۰تومان $4.162M ۲۳۷.۶ میلیارد ت $91.00K ۵.۱۹۶ میلیارد ت 3.32%1.72%indigo-protocol-chart
16$0.998135۵۶,۹۴۵تومان $3.287M ۱۸۷.۷ میلیارد ت $48.38K ۲.۷۶۲ میلیارد ت 1.57%0.35%djed-chart
17$0.003047۱۷۳تومان $2.998M ۱۷۱.۲ میلیارد ت $45.13K ۲.۵۷۷ میلیارد ت 1.31%7.26%bondly-chart
18$0.00000001۰.۰۰۰۶تومان $2.664M ۱۵۲.۱ میلیارد ت $47.63K ۲.۷۱۹ میلیارد ت 0.08%4.78%hosky-token-chart
19$0.002718۱۵۵تومان $516.2K ۲۹.۴۷ میلیارد ت $145.6K ۸.۳۱۲ میلیارد ت 8.98%25.84%kubecoin-chart
20$0.636155۳۶,۲۹۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $2.581M ۱۴۷.۳ میلیارد ت 4.36%18.02%singularitynet-chart
21$0.009735۵۵۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.031M ۵۸.۸۹ میلیارد ت 0.59%-12.83%meld-chart
22$0.983052۵۶,۰۸۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $149.2K ۸.۵۱۷ میلیارد ت 0.4%-10.57%liqwid-finance-chart
23$0.131697۷,۵۱۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $140.1K ۸.۰۰۰ میلیارد ت 1.58%5.20%fluidtokens-chart
24$0.012655۷۲۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $73.80K ۴.۲۱۴ میلیارد ت 1.02%12.13%revuto-chart
25$0.106679۶,۰۸۶تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $50.44K ۲.۸۸۰ میلیارد ت 3.24%8.59%occamfi-chart
26$0.783108۴۴,۶۷۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $17.46K ۹۹۶.۸ میلیون ت 10.94%7.65%aada-finance-chart
27$0.001496۸۵تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $12.31K ۷۰۳.۰ میلیون ت 2.89%-0.42%ardana-chart
28$0.006321۳۶۰تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $7.098K ۴۰۵.۳ میلیون ت 10.41%-4.40%sundaeswap-chart
29$0.749201۴۲,۷۴۳تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $6.583K ۳۷۵.۹ میلیون ت 1.2%8.06%muesliswap-chart
30$1.04۵۹,۴۱۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $2.365K ۱۳۵.۰ میلیون ت 6.06%10.43%axo-chart
31$0.001661۹۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $2.043K ۱۱۶.۷ میلیون ت 0.17%0.47%nft-maker-chart
32$0.000007۰.۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $1.193K ۶۸.۱۰ میلیون ت 2.56%0.49%fren-ada-peepos-chart
33$0.096073۵,۴۸۱تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $360.6 ۲۰.۵۹ میلیون ت 0.5%1.18%charli3-chart
34$0.000774۴۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 0%7.12%anetabtc-chart
35$0.399106۲۲,۷۶۹تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $0.000 ۰.۰۰۰ 15.4%-10.69%shen-chart