همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$1.00۵۷,۷۷۸تومان $114.1B ۶.۵۹۲ هزار همت $43.64B ۲.۵۲۲ هزار همت 0.02%0.009%tether-chart
2$30.55۱,۷۶۴,۷۰۰تومان $12.06B ۶۹۷.۰ همت $575.5M ۳۳.۲۵ همت 6.04%18.39%avalanche-chart
3$14.26۸۲۳,۸۵۶تومان $8.675B ۵۰۱.۲ همت $318.9M ۱۸.۴۲ همت 0.31%7.75%chainlink-chart
4$0.999932۵۷,۷۴۷تومان $5.348B ۳۰۹.۰ همت $79.46M ۴.۵۹۱ همت 0.008%-0.001%multi-collateral-dai-chart
5$1.00۵۷,۸۰۹تومان $495.7M ۲۸.۶۴ همت $43.45M ۲.۵۱۱ همت 0.02%0.22%trueusd-chart
6$32.59۱,۸۸۲,۲۷۸تومان $312.4M ۱۸.۰۵ همت $35.14M ۲.۰۳۰ همت 2.11%28.94%gmx-chart
7$0.997231۵۷,۵۹۱تومان $647.6M ۳۷.۴۲ همت $6.877M ۳۹۷.۴ میلیارد ت 0.004%0.02%frax-chart
8$2.48۱۴۳,۴۷۴تومان $200.7M ۱۱.۵۹ همت $17.79M ۱.۰۲۸ همت 4.92%9.14%frax-share-chart
9$0.721026۴۱,۶۳۹تومان $188.3M ۱۰.۸۸ همت $20.29M ۱.۱۷۲ همت 4.05%2.35%sushiswap-chart
10$0.136062۷,۸۵۷تومان $157.1M ۹.۰۷۹ همت $24.46M ۱.۴۱۳ همت 0.83%6.54%truefi-token-chart
11$0.000002۰.۱تومان $168.0M ۹.۷۰۸ همت $12.43M ۷۱۷.۹ میلیارد ت 10.37%68.41%coq-inu-chart
12$0.005222۳۰۱تومان $139.9M ۸.۰۸۳ همت $506.5K ۲۹.۲۷ میلیارد ت 0.71%3.45%insure-chart
13$0.391858۲۲,۶۳۰تومان $140.9M ۸.۱۴۴ همت $35.07M ۲.۰۲۶ همت 8.38%26.38%joe-chart
14$0.945466۵۴,۶۰۱تومان $85.09M ۴.۹۱۶ همت $12.98M ۷۵۰.۰ میلیارد ت 6.81%17.67%frontier-chart
15$0.201418۱۱,۶۳۲تومان $86.95M ۵.۰۲۴ همت $4.654M ۲۶۸.۹ میلیارد ت 2.17%8.14%hashflow-chart
16$0.404494۲۳,۳۵۹تومان $82.65M ۴.۷۷۶ همت $32.24M ۱.۸۶۳ همت 0.97%11.18%stargate-finance-chart
17$0.017047۹۸۴تومان $80.30M ۴.۶۴۰ همت $8.945M ۵۱۶.۸ میلیارد ت 4.34%19.48%benqi-chart
18$0.319807۱۸,۴۶۹تومان $69.84M ۴.۰۳۵ همت $710.8K ۴۱.۰۷ میلیارد ت 0.66%11.64%pangolin-chart
19$0.045597۲,۶۳۳تومان $63.23M ۳.۶۵۳ همت $308.3K ۱۷.۸۲ میلیارد ت 3.12%0.52%bifrost-chart
20$0.052842۳,۰۵۱تومان $52.80M ۳.۰۵۰ همت $8.581M ۴۹۵.۸ میلیارد ت 0.2%18.57%ren-chart
21$1.48۸۵,۹۰۶تومان $50.79M ۲.۹۳۵ همت $6.762M ۳۹۰.۷ میلیارد ت 3.43%-5.35%orion-xyz-chart
22$0.201335۱۱,۶۲۷تومان $49.77M ۲.۸۷۶ همت $1.005M ۵۸.۰۹ میلیارد ت 1.77%10.69%aleph-im-chart
23$0.396190۲۲,۸۸۰تومان $43.83M ۲.۵۳۲ همت $6.654M ۳۸۴.۵ میلیارد ت 6.94%4.98%dia-chart
24$2.73۱۵۷,۷۵۳تومان $43.51M ۲.۵۱۴ همت $731.1K ۴۲.۲۴ میلیارد ت 0.1%-1.72%router-protocol-chart
25$1.12۶۴,۹۳۳تومان $31.79M ۱.۸۳۷ همت $1.062M ۶۱.۳۵ میلیارد ت 9.02%-6.62%ampleforth-chart
26$333.43۱۹,۲۵۶,۰۴۸تومان $26.67M ۱.۵۴۱ همت $1.376M ۷۹.۵۰ میلیارد ت 4.04%3.34%beefy-finance-chart
27$0.060524۳,۴۹۵تومان $22.83M ۱.۳۱۹ همت $397.8K ۲۲.۹۹ میلیارد ت 5.62%25.41%fox-token-chart
28$0.029812۱,۷۲۱تومان $18.81M ۱.۰۸۷ همت $21.29K ۱.۲۳۰ میلیارد ت 2.27%-9.17%kyve-network-chart
29$0.069282۴,۰۰۱تومان $16.69M ۹۶۴.۳ میلیارد ت $2.368M ۱۳۶.۸ میلیارد ت 4.19%22.37%shrapnel-com-chart
30$2.66۱۵۳,۷۷۹تومان $13.26M ۷۶۶.۱ میلیارد ت $672.2K ۳۸.۸۴ میلیارد ت 4.35%25.81%poolz-finance-chart
31$0.029969۱,۷۳۰تومان $25.66M ۱.۴۸۳ همت $5.388M ۳۱۱.۳ میلیارد ت 83.55%8.87%covalent-chart
32$0.133711۷,۷۲۱تومان $13.37M ۷۷۲.۵ میلیارد ت $1.742M ۱۰۰.۶ میلیارد ت 3.51%1.57%trustswap-chart
33$0.386915۲۲,۳۴۴تومان $12.61M ۷۲۸.۵ میلیارد ت $1.184M ۶۸.۳۹ میلیارد ت 2.92%7.02%prosper-chart
34$0.004814۲۷۸تومان $12.18M ۷۰۳.۸ میلیارد ت $2.900M ۱۶۷.۶ میلیارد ت 6.35%6.06%step-app-chart
35$0.0000001۰.۰۱تومان $12.36M ۷۱۴.۲ میلیارد ت $371.5K ۲۱.۴۷ میلیارد ت 2.41%16.24%akita-inu-chart
36$0.000150۸تومان $10.43M ۶۰۲.۴ میلیارد ت $439.7K ۲۵.۴۱ میلیارد ت 4.03%35.00%kimbo-chart
37$0.046576۲,۶۸۹تومان $9.660M ۵۵۸.۱ میلیارد ت $2.272M ۱۳۱.۳ میلیارد ت 1.08%-3.76%bitscrunch-chart
38$0.001729۹۹تومان $8.171M ۴۷۲.۱ میلیارد ت $445.8K ۲۵.۷۶ میلیارد ت 9.5%30.86%playa3ull-chart
39$1.11۶۴,۵۷۰تومان $7.443M ۴۳۰.۰ میلیارد ت $30.15K ۱.۷۴۲ میلیارد ت 0.18%0.55%vnx-swiss-franc-chart
40$0.440590۲۵,۴۴۴تومان $5.278M ۳۰۵.۰ میلیارد ت $15.74K ۹۰۹.۴ میلیون ت 5.09%2.11%gameswap-chart
41$0.011259۶۵۰تومان $5.679M ۳۲۸.۱ میلیارد ت $269.0K ۱۵.۵۴ میلیارد ت 1.64%22.68%openocean-chart
42$0.092075۵,۳۱۷تومان $5.117M ۲۹۵.۶ میلیارد ت $524.8K ۳۰.۳۲ میلیارد ت 0.1%9.35%lossless-chart
43$0.110215۶,۳۶۵تومان $4.680M ۲۷۰.۴ میلیارد ت $291.4 ۱۶.۸۴ میلیون ت 0.7%-2.42%nash-chart
44$0.033141۱,۹۱۳تومان $3.290M ۱۹۰.۱ میلیارد ت $640.7K ۳۷.۰۲ میلیارد ت 3.8%0.74%defi-yield-protocol-v2-chart
45$0.000457۲۶تومان $2.511M ۱۴۵.۱ میلیارد ت $61.33K ۳.۵۴۴ میلیارد ت 2.02%33.92%dsla-protocol-chart
46$0.005134۲۹۶تومان $2.405M ۱۳۹.۰ میلیارد ت $1.736K ۱۰۰.۳ میلیون ت 2.59%1.66%zookeeper-chart
47$0.030243۱,۷۴۶تومان $1.554M ۸۹.۷۹ میلیارد ت $0.000 ۰.۰۰۰ 0%2.48%niftyx-protocol-chart
48$0.045853۲,۶۴۸تومان $1.376M ۷۹.۴۸ میلیارد ت $223.4K ۱۲.۹۱ میلیارد ت 1.2%6.92%pointpay-chart
49$0.082035۴,۷۳۷تومان $1.419M ۸۱.۹۹ میلیارد ت $161.2K ۹.۳۱۲ میلیارد ت 10.46%20.42%roco-finance-chart
50$0.027304۱,۵۷۶تومان $1.342M ۷۷.۵۵ میلیارد ت $217.9K ۱۲.۵۹ میلیارد ت 4.55%8.27%heroes-chained-chart