همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$1.00۵۷,۵۵۱تومان $114.1B ۶.۵۷۲ هزار همت $38.01B ۲.۱۸۹ هزار همت 0.04%0.04%tether-chart
2$1.00۵۷,۵۰۷تومان $34.10B ۱.۹۶۳ هزار همت $3.680B ۲۱۱.۹ همت 0.01%0.007%usd-coin-chart
3$14.60۸۳۹,۶۰۳تومان $8.879B ۵۱۱.۳ همت $286.8M ۱۶.۵۱ همت 2.3%10.11%chainlink-chart
4$1.00۵۷,۵۰۰تومان $5.348B ۳۰۷.۹ همت $73.76M ۴.۲۴۷ همت 0.0005%0.007%multi-collateral-dai-chart
5$7.97۴۵۸,۴۰۳تومان $4.784B ۲۷۵.۴ همت $102.8M ۵.۹۲۱ همت 0.84%-2.75%uniswap-chart
6$2,815.45۱۶۱,۸۸۸,۴۱۶تومان $2.620B ۱۵۰.۸ همت $64.33M ۳.۷۰۴ همت 0.01%0.65%maker-chart
7$0.785937۴۵,۱۹۱تومان $2.624B ۱۵۱.۱ همت $146.5M ۸.۴۳۶ همت 0.07%10.06%arbitrum-chart
8$0.217302۱۲,۴۹۴تومان $2.075B ۱۱۹.۵ همت $50.93M ۲.۹۳۳ همت 0.03%13.62%the-graph-chart
9$1.90۱۰۹,۴۷۲تومان $1.700B ۹۷.۸۸ همت $79.46M ۴.۵۷۶ همت 1.44%9.09%lido-dao-chart
10$0.999099۵۷,۴۴۸تومان $739.3M ۴۲.۵۷ همت $5.169M ۲۹۷.۶ میلیارد ت 0.009%-0.08%usdd-chart
11$263.00۱۵,۱۲۲,۹۴۷تومان $681.1M ۳۹.۲۲ همت $2.721M ۱۵۶.۷ میلیارد ت 0.53%-1.31%gnosis-gno-chart
12$16.25۹۳۴,۴۲۶تومان $543.5M ۳۱.۳۰ همت $26.68M ۱.۵۳۶ همت 5.99%17.89%livepeer-chart
13$1.00۵۷,۵۷۲تومان $495.8M ۲۸.۵۵ همت $38.94M ۲.۲۴۲ همت 0.03%0.25%trueusd-chart
14$51.29۲,۹۴۹,۵۳۴تومان $428.8M ۲۴.۶۹ همت $20.89M ۱.۲۰۳ همت 1.92%5.53%compound-chart
15$0.216130۱۲,۴۲۷تومان $414.2M ۲۳.۸۵ همت $9.993M ۵۷۵.۴ میلیارد ت 1.09%12.42%wootrade-chart
16$0.283529۱۶,۳۰۲تومان $336.5M ۱۹.۳۸ همت $50.35M ۲.۸۹۹ همت 4.49%0.52%curve-dao-token-chart
17$32.55۱,۸۷۱,۹۴۹تومان $312.1M ۱۷.۹۷ همت $33.02M ۱.۹۰۱ همت 2.09%28.00%gmx-chart
18$0.997821۵۷,۳۷۴تومان $648.0M ۳۷.۳۱ همت $6.748M ۳۸۸.۶ میلیارد ت 0.06%0.07%frax-chart
19$0.167458۹,۶۲۸تومان $228.9M ۱۳.۱۸ همت $14.94M ۸۶۰.۴ میلیارد ت 1.88%12.61%loopring-chart
20$2.52۱۴۵,۳۶۷تومان $204.2M ۱۱.۷۶ همت $16.56M ۹۵۳.۵ میلیارد ت 3.52%10.45%frax-share-chart
21$5,931.51۳۴۱,۰۶۲,۲۹۰تومان $197.5M ۱۱.۳۷ همت $9.562M ۵۵۰.۶ میلیارد ت 0.81%1.50%yearn-finance-chart
22$0.736186۴۲,۳۳۰تومان $192.3M ۱۱.۰۷ همت $18.21M ۱.۰۴۸ همت 2.38%4.44%sushiswap-chart
23$0.107018۶,۱۵۳تومان $168.3M ۹.۶۹۱ همت $6.488M ۳۷۳.۶ میلیارد ت 1.1%25.70%coti-chart
24$2.65۱۵۲,۷۱۲تومان $153.8M ۸.۸۵۶ همت $5.604M ۳۲۲.۷ میلیارد ت 2.73%3.88%balancer-chart
25$0.019196۱,۱۰۳تومان $155.2M ۸.۹۳۹ همت $1.849M ۱۰۶.۴ میلیارد ت 0.01%6.32%marlin-chart
26$0.531335۳۰,۵۵۱تومان $137.3M ۷.۹۰۴ همت $13.78M ۷۹۳.۳ میلیارد ت 2.5%7.85%magic-token-chart
27$0.164616۹,۴۶۵تومان $135.5M ۷.۸۰۵ همت $4.555M ۲۶۲.۳ میلیارد ت 1.94%11.17%cartesi-chart
28$0.404106۲۳,۲۳۶تومان $145.4M ۸.۳۷۰ همت $32.43M ۱.۸۶۷ همت 10.61%29.49%joe-chart
29$0.015094۸۶۷تومان $116.9M ۶.۷۳۰ همت $2.076M ۱۱۹.۵ میلیارد ت 1.01%11.21%celer-network-chart
30$4.68۲۶۹,۶۷۱تومان $113.2M ۶.۵۱۸ همت $17.53M ۱.۰۰۹ همت 0.22%9.57%cyberconnect-chart
31$3.44۱۹۸,۲۷۲تومان $115.5M ۶.۶۵۲ همت $2.481M ۱۴۲.۸ میلیارد ت 0.02%13.37%gains-network-chart
32$0.916049۵۲,۶۷۲تومان $105.8M ۶.۰۸۹ همت $1.593M ۹۱.۷۱ میلیارد ت 3.02%-2.08%tokenlon-network-token-chart
33$0.566418۳۲,۵۶۹تومان $106.8M ۶.۱۵۰ همت $15.23M ۸۷۷.۱ میلیارد ت 0.32%9.00%kyber-network-crystal-v2-chart
34$0.366621۲۱,۰۸۰تومان $101.6M ۵.۸۵۰ همت $17.07M ۹۸۳.۱ میلیارد ت 4.73%13.65%xai-games-chart
35$0.000728۴۱تومان $107.0M ۶.۱۶۴ همت $18.52M ۱.۰۶۷ همت 3.15%14.92%spell-token-chart
36$0.537155۳۰,۸۸۶تومان $99.54M ۵.۷۳۲ همت $30.35M ۱.۷۴۸ همت 5.19%15.34%synapse-2-chart
37$0.205002۱۱,۷۸۷تومان $88.50M ۵.۰۹۶ همت $4.331M ۲۴۹.۴ میلیارد ت 0.54%9.81%hashflow-chart
38$0.408697۲۳,۵۰۰تومان $83.51M ۴.۸۰۹ همت $30.53M ۱.۷۵۸ همت 1.19%12.27%stargate-finance-chart
39$0.637895۳۶,۶۷۹تومان $80.16M ۴.۶۱۵ همت $6.310M ۳۶۳.۳ میلیارد ت 1.87%9.84%bancor-chart
40$0.127713۷,۳۴۳تومان $78.49M ۴.۵۲۰ همت $7.810M ۴۴۹.۷ میلیارد ت 1.44%10.45%dodo-chart
41$41.91۲,۴۱۰,۲۵۰تومان $77.78M ۴.۴۷۹ همت $1.887M ۱۰۸.۶ میلیارد ت 0.18%-4.85%cream-finance-chart
42$3.40۱۹۵,۸۴۱تومان $68.99M ۳.۹۷۳ همت $4.631M ۲۶۶.۷ میلیارد ت 0.65%17.87%badger-dao-chart
43$0.0000000003۰.۰۰۰۰۲تومان $65.65M ۳.۷۸۰ همت $8.441M ۴۸۶.۰ میلیارد ت 4.49%33.14%arbdoge-ai-chart
44$0.101682۵,۸۴۶تومان $60.99M ۳.۵۱۲ همت $13.28M ۷۶۴.۴ میلیارد ت 2.83%3.72%radiant-capital-chart
45$0.711018۴۰,۸۸۳تومان $46.93M ۲.۷۰۲ همت $4.043M ۲۳۲.۸ میلیارد ت 2.4%13.66%perpetual-protocol-chart
46$0.401410۲۳,۰۸۱تومان $44.40M ۲.۵۵۷ همت $6.548M ۳۷۷.۰ میلیارد ت 6.04%6.48%dia-chart
47$0.090509۵,۲۰۴تومان $42.91M ۲.۴۷۰ همت $1.428M ۸۲.۲۵ میلیارد ت 1.24%11.38%chainge-chart
48$0.00000005۰.۰۰۳تومان $42.90M ۲.۴۷۰ همت $816.1K ۴۶.۹۹ میلیارد ت 2.12%-5.73%crow-with-knife-chart
49$0.140790۸,۰۹۵تومان $39.41M ۲.۲۶۹ همت $1.822M ۱۰۴.۹ میلیارد ت 0.09%-0.23%vertex-protocol-chart
50$0.009420۵۴۱تومان $32.46M ۱.۸۶۹ همت $1.280M ۷۳.۶۹ میلیارد ت 4.3%15.54%ztx-chart