همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,762۳,۸۱۲,۷۶۷,۰۲۰تومان $1.317T ۷۵.۲۶ هزار همت $36.94B ۲.۱۱۱ هزار همت 4.32%15.46%bitcoin-chart
2$3,509.01۲۰۰,۳۹۹,۶۷۷تومان $421.9B ۲۴.۱۱ هزار همت $17.68B ۱.۰۱۱ هزار همت 2.17%12.17%ethereum-chart
3$594.37۳۳,۹۴۴,۰۳۹تومان $87.72B ۵.۰۱۳ هزار همت $2.050B ۱۱۷.۱ همت 3.8%11.48%bnb-chart
4$169.42۹,۶۷۶,۱۳۸تومان $78.66B ۴.۴۹۵ هزار همت $3.616B ۲۰۶.۶ همت 6.22%22.01%solana-chart
5$5.83۳۳۳,۴۵۸تومان $5.407B ۳۰۸.۹ همت $1.107M ۶۳.۲۴ میلیارد ت 0.41%2.85%unus-sed-leo-chart
6$7.99۴۵۶,۳۱۴تومان $4.794B ۲۷۴.۰ همت $135.5M ۷.۷۴۲ همت 1.98%-1.17%uniswap-chart
7$43.43۲,۴۸۰,۳۸۲تومان $2.606B ۱۴۸.۹ همت $4.054M ۲۳۱.۷ میلیارد ت 0.89%14.90%okb-chart
8$6.67۳۸۱,۱۸۲تومان $2.619B ۱۴۹.۷ همت $86.84M ۴.۹۶۲ همت 3.44%9.23%render-chart
9$1.61۹۲,۲۳۶تومان $2.488B ۱۴۲.۲ همت $56.21M ۳.۲۱۲ همت 5.97%24.80%immutable-x-chart
10$100.59۵,۷۴۴,۹۷۰تومان $1.496B ۸۵.۵۱ همت $87.45M ۴.۹۹۷ همت 2.44%3.08%aave-chart
11$1.96۱۱۲,۲۹۹تومان $644.5M ۳۶.۸۳ همت $20.64M ۱.۱۷۹ همت 2.32%17.63%synthetix-chart
12$0.423968۲۴,۲۱۲تومان $531.8M ۳۰.۳۹ همت $26.04M ۱.۴۸۸ همت 3.64%4.70%1inch-chart
13$1.44۸۲,۵۶۹تومان $475.5M ۲۷.۱۷ همت $15.85M ۹۰۵.۶ میلیارد ت 2.88%11.26%ftx-token-chart
14$52.22۲,۹۸۲,۶۳۷تومان $436.6M ۲۴.۹۵ همت $29.39M ۱.۶۸۰ همت 0.35%9.49%compound-chart
15$0.298285۱۷,۰۳۴تومان $353.9M ۲۰.۲۲ همت $79.05M ۴.۵۱۷ همت 7.49%7.11%curve-dao-token-chart
16$5,981.00۳۴۱,۵۷۴,۹۴۲تومان $199.1M ۱۱.۳۸ همت $14.26M ۸۱۵.۱ میلیارد ت 2.7%3.86%yearn-finance-chart
17$0.746240۴۲,۶۱۷تومان $194.9M ۱۱.۱۴ همت $17.78M ۱.۰۱۶ همت 4.68%7.97%sushiswap-chart
18$0.262451۱۴,۹۸۸تومان $160.3M ۹.۱۶۲ همت $9.704M ۵۵۴.۵ میلیارد ت 3.58%14.29%sxp-chart
19$2.73۱۵۶,۱۸۰تومان $158.3M ۹.۰۴۸ همت $8.266M ۴۷۲.۴ میلیارد ت 3.97%8.65%balancer-chart
20$1.00۵۷,۱۹۱تومان $90.13M ۵.۱۵۰ همت $23.31M ۱.۳۳۲ همت 2.87%26.00%frontier-chart
21$42.38۲,۴۲۰,۸۳۸تومان $78.66M ۴.۴۹۵ همت $1.865M ۱۰۶.۶ میلیارد ت 2.26%-1.78%cream-finance-chart
22$0.002545۱۴۵تومان $84.05M ۴.۸۰۳ همت $4.837M ۲۷۶.۴ میلیارد ت 5.29%12.10%lever-chart
23$0.488616۲۷,۹۰۴تومان $79.27M ۴.۵۳۰ همت $493.8K ۲۸.۲۲ میلیارد ت 5.69%8.59%htx-token-chart
24$0.129037۷,۳۶۹تومان $79.31M ۴.۵۳۲ همت $8.725M ۴۹۸.۶ میلیارد ت 7.24%12.76%dodo-chart
25$0.077122۴,۴۰۴تومان $68.10M ۳.۸۹۱ همت $3.390M ۱۹۳.۷ میلیارد ت 5.3%12.13%alpha-finance-lab-chart
26$0.205619۱۱,۷۴۲تومان $51.86M ۲.۹۶۳ همت $3.194K ۱۸۲.۵ میلیون ت 9.74%10.66%guildfi-chart
27$0.110696۶,۳۲۱تومان $52.90M ۳.۰۲۳ همت $705.3 ۴۰.۳۰ میلیون ت 2.95%5.71%ramp-chart
28$0.053598۳,۰۶۱تومان $53.55M ۳.۰۶۰ همت $13.03M ۷۴۴.۶ میلیارد ت 8.52%23.98%ren-chart
29$0.718490۴۱,۰۳۲تومان $47.42M ۲.۷۱۰ همت $5.272M ۳۰۱.۲ میلیارد ت 6.03%17.92%perpetual-protocol-chart
30$2.78۱۵۹,۰۹۸تومان $44.33M ۲.۵۳۳ همت $1.274M ۷۲.۷۸ میلیارد ت 6.78%-3.12%router-protocol-chart
31$0.006288۳۵۹تومان $40.12M ۲.۲۹۳ همت $8.270M ۴۷۲.۶ میلیارد ت 3.89%17.34%linear-chart
32$0.404965۲۳,۱۲۷تومان $39.21M ۲.۲۴۱ همت $12.86M ۷۳۴.۸ میلیارد ت 5.52%31.55%viction-chart
33$1.31۷۵,۲۶۴تومان $37.26M ۲.۱۲۹ همت $777.1K ۴۴.۴۱ میلیارد ت 2.04%11.02%ampleforth-chart
34$0.005337۳۰۴تومان $23.68M ۱.۳۵۳ همت $7.164M ۴۰۹.۴ میلیارد ت 1.57%7.20%akropolis-chart
35$0.008855۵۰۵تومان $14.98M ۸۵۶.۰ میلیارد ت $695.3K ۳۹.۷۳ میلیارد ت 5.25%-1.82%sperax-chart
36$0.043621۲,۴۹۱تومان $14.45M ۸۲۵.۵ میلیارد ت $704.9K ۴۰.۲۸ میلیارد ت 10.29%19.25%only1-chart
37$0.031404۱,۷۹۳تومان $8.267M ۴۷۲.۴ میلیارد ت $1.028M ۵۸.۷۷ میلیارد ت 2.12%1.71%serum-chart
38$0.013502۷۷۱تومان $5.617M ۳۲۱.۰ میلیارد ت $1.434M ۸۱.۹۲ میلیارد ت 1.14%14.10%gari-chart
39$0.001271۷۲تومان $5.068M ۲۸۹.۶ میلیارد ت $136.9K ۷.۸۲۳ میلیارد ت 0.37%14.33%ux-chart
40$0.120276۶,۸۶۸تومان $6.275M ۳۵۸.۶ میلیارد ت $10.37K ۵۹۲.۷ میلیون ت 22.97%33.54%dhedge-dao-chart
41$1.15۶۵,۷۹۶تومان $2.198M ۱۲۵.۶ میلیارد ت $8.260K ۴۷۲.۰ میلیون ت 3.93%12.32%pickle-finance-chart
42$0.038430۲,۱۹۴تومان $2.367M ۱۳۵.۲ میلیارد ت $7.480K ۴۲۷.۴ میلیون ت 16.92%22.48%meta-chart
43$0.000732۴۱تومان $1.219M ۶۹.۶۷ میلیارد ت $4.021M ۲۲۹.۸ میلیارد ت 3.38%20.45%convergence-chart
44$0.072750۴,۱۵۴تومان $1.258M ۷۱.۹۱ میلیارد ت $158.0K ۹.۰۳۰ میلیارد ت 1.03%4.93%roco-finance-chart
45$0.015836۹۰۴تومان $711.0K ۴۰.۶۳ میلیارد ت $50.93K ۲.۹۱۰ میلیارد ت 1.28%-17.55%insurace-chart
46$0.013321۷۶۰تومان $606.1K ۳۴.۶۳ میلیارد ت $154.2K ۸.۸۱۰ میلیارد ت 2.23%10.98%maps-chart
47$0.912002۵۲,۰۸۳تومان $563.3K ۳۲.۱۹ میلیارد ت $6.052K ۳۴۵.۸ میلیون ت 0.69%37.78%keeperdao-chart
48$0.000686۳۹تومان $396.0K ۲۲.۶۳ میلیارد ت $9.587K ۵۴۷.۸ میلیون ت 7.51%-31.94%prism-chart
49$0.085183۴,۸۶۴تومان $354.5K ۲۰.۲۶ میلیارد ت $48.51K ۲.۷۷۲ میلیارد ت 0.008%12.59%opium-chart
50$0.000836۴۷تومان $553.4K ۳۱.۶۲ میلیارد ت $1.642M ۹۳.۸۲ میلیارد ت 63.15%-4.52%rainmaker-games-chart