همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$66,839۳,۸۲۲,۸۵۷,۰۰۲تومان $1.319T ۷۵.۴۲ هزار همت $36.92B ۲.۱۱۲ هزار همت 4.39%15.75%bitcoin-chart
2$3,514.42۲۰۱,۰۰۷,۸۰۶تومان $422.5B ۲۴.۱۷ هزار همت $17.70B ۱.۰۱۲ هزار همت 2.34%12.38%ethereum-chart
3$0.573699۳۲,۸۱۲تومان $32.08B ۱.۸۳۵ هزار همت $2.317B ۱۳۲.۵ همت 0.5%20.56%xrp-chart
4$7.97۴۵۶,۰۹۸تومان $4.785B ۲۷۳.۷ همت $134.6M ۷.۶۹۶ همت 1.38%-1.27%uniswap-chart
5$10.16۵۸۱,۱۳۵تومان $4.745B ۲۷۱.۴ همت $98.10M ۵.۶۱۱ همت 4.27%39.12%internet-computer-chart
6$2,844.63۱۶۲,۶۹۸,۶۵۵تومان $2.647B ۱۵۱.۴ همت $103.2M ۵.۹۰۲ همت 0.41%11.65%maker-chart
7$4.63۲۶۵,۱۲۹تومان $2.652B ۱۵۱.۷ همت $146.3M ۸.۳۶۵ همت 5.7%13.61%filecoin-chart
8$0.854345۴۸,۸۶۴تومان $2.146B ۱۲۲.۸ همت $132.2M ۷.۵۶۱ همت 5.42%15.39%sui-chart
9$33.64۱,۹۲۴,۳۴۷تومان $2.209B ۱۲۶.۳ همت $94.59M ۵.۴۱۰ همت 12.56%42.49%arweave-chart
10$0.640128۳۶,۶۱۲تومان $967.7M ۵۵.۳۵ همت $33.83M ۱.۹۳۵ همت 5.77%15.90%flow-chart
11$2.83۱۶۲,۰۳۴تومان $794.1M ۴۵.۴۲ همت $387.4M ۲۲.۱۶ همت 7.63%59.51%worldcoin-org-chart
12$0.094119۵,۳۸۳تومان $631.9M ۳۶.۱۴ همت $20.44M ۱.۱۶۹ همت 2.53%20.00%oasis-network-chart
13$52.37۲,۹۹۵,۳۸۰تومان $437.8M ۲۵.۰۴ همت $29.48M ۱.۶۸۶ همت 0.42%10.24%compound-chart
14$3.97۲۲۷,۵۳۹تومان $437.6M ۲۵.۰۳ همت $171.6M ۹.۸۱۷ همت 1.05%6.37%layerzero-chart
15$0.596867۳۴,۱۳۷تومان $323.7M ۱۸.۵۲ همت $18.69M ۱.۰۶۹ همت 4.34%13.57%celo-chart
16$0.535674۳۰,۶۳۷تومان $195.8M ۱۱.۲۰ همت $53.71M ۳.۰۷۲ همت 3.52%19.90%yield-guild-games-chart
17$0.436239۲۴,۹۵۰تومان $103.7M ۵.۹۳۴ همت $10.22M ۵۸۴.۳ میلیارد ت 3.06%43.54%pirate-nation-chart
18$0.112981۶,۴۶۲تومان $107.5M ۶.۱۴۷ همت $38.33K ۲.۱۹۲ میلیارد ت 1.21%17.78%keep-network-chart
19$0.084799۴,۸۵۰تومان $83.09M ۴.۷۵۲ همت $4.914M ۲۸۱.۱ میلیارد ت 1.68%25.61%orchid-chart
20$0.168619۹,۶۴۴تومان $71.81M ۴.۱۰۷ همت $413.2K ۲۳.۶۳ میلیارد ت 4.27%11.92%forta-chart
21$0.007693۴۴۰تومان $39.96M ۲.۲۸۶ همت $1.600M ۹۱.۵۲ میلیارد ت 4.46%9.86%rally-chart
22$0.199196۱۱,۳۹۳تومان $34.64M ۱.۹۸۱ همت $2.848M ۱۶۲.۹ میلیارد ت 8.42%17.29%league-of-kingdoms-chart
23$0.013454۷۶۹تومان $8.436M ۴۸۲.۵ میلیارد ت $51.24K ۲.۹۳۰ میلیارد ت 5.55%7.45%handshake-chart
24$0.302277۱۷,۲۸۸تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $4.253M ۲۴۳.۳ میلیارد ت 0.43%-10.53%mythos-chart
25$0.832847۴۷,۶۳۴تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $335.4K ۱۹.۱۸ میلیارد ت 1.57%10.03%iron-fish-chart
26$0.070592۴,۰۳۷تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $55.23K ۳.۱۵۹ میلیارد ت 2.49%3.60%angle-chart