تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AASToken از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۸۱.۳۶ ت
Jul 21, 2024
$0.493046
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۲۵۰.۸۵ ت
Jul 20, 2024
$0.318094
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۳۸۳.۶۵ ت
Jul 20, 2024
$0.286540
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۴۸.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$0.266899
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۱۷.۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.280328
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۱۹۱.۳۷ ت
Jul 18, 2024
$0.280166
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۹۹۹.۶۸ ت
Jul 18, 2024
$0.345578
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۸۹۹.۱۸ ت
Jul 17, 2024
$0.292120
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۳۹۱.۷۷ ت
Jul 17, 2024
$0.282480
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۹۶۳.۹۸ ت
Jul 16, 2024
$0.292376
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۶۸۹.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.287954
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۵۴۴.۹۵ ت
Jul 15, 2024
$0.300911
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۱۵۹.۹۱ ت
Jul 15, 2024
$0.310425
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۱۲۳.۷۷ ت
Jul 14, 2024
$0.327489
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۵۳۰.۲۷ ت
Jul 14, 2024
$0.318921
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۶۶۲.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.321230
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۶۸۴.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.319584
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۱۷۷.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.292028
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۲۵۴.۲۰ ت
Jul 12, 2024
$0.361484
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۰۴۲.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.376006
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۶۴۳.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.385572
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۶۰۱.۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.416336
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۲۷۸.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.411748
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۳۲۶.۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.393718
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۹۴۱.۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.401867
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۸۳.۴۶ ت
Jul 08, 2024
$0.471934
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۷۳.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$0.470900
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۱۹۳.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.435840
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۸۰۷.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.442331
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۱۵۰.۲۸ ت
Jul 06, 2024
$0.480322
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۹۱.۲۸ ت
Jul 06, 2024
$0.474093
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۶۵۸.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$0.430414
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۰۱۵.۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.533435
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۷۵.۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.587458
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۴۱۶.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.557386
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۴۸۰.۵۴ ت
Jul 03, 2024
$0.575651
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۴۳.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.587847
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۷۷.۶۵ ت
Jul 02, 2024
$0.586196
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۷۰۶.۲۶ ت
Jul 02, 2024
$0.607636
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۴۰۵.۱۰ ت
Jul 01, 2024
$0.620027
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۰۵۹.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.581738
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۶۵۴.۶۵ ت
Jun 30, 2024
$0.588848
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۲۷۷.۴۹ ت
Jun 30, 2024
$0.554544
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۶۹۱.۳۷ ت
Jun 29, 2024
$0.564633
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۲۳.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$0.596198
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۸۵۵.۳۱ ت
Jun 28, 2024
$0.599078
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۳۹۳.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.574840
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۵۶۱.۹۸ ت
Jun 27, 2024
$0.577431
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۱۷.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$0.594511
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۲۷۲.۳۰ ت
Jun 26, 2024
$0.583596