Samad Abbasi

Samad Abbasi

آخرین بازدید: ---
عضویت: 2 ماه و 1 روز قبل
3
202
22
3
202
22

تحلیل نوت کوین

تحلیل نوت کوین
خنثی

یک حرکت نزولی به سمت کلید حمایتی 1923 نشان میدهد که بعید به نظر می رسد این روند ادامه دار باشد و دوباره صعودی هستیم .شکل رشد می تواند بر اساس مثل منبسط شده یا دارپ و تشکیل کانال برایش قبل از رشد باشد .اهداف در شکل نشان داده شده است موفق و پر سود باشید