این بازارتکنیکال داره

روندتکنیکال ناتکوین

۱ هفته قبل notcoin نات کوین
قیمت هدف: 36$
  • ۱ هفته قبل

    همانطورکه درتصویرمیبینیدناتکوین حوالی۰۲دلارنشان میدادکه حدضرربازارش،۰۰۸۶۲۱دلارهستش که به سمت این عددجذب شدوبه محدوده حمایتی۰۰۹۲تا۰۰۸۸باحدضرر۰۰۸۶۱۶رسیدوحمایت شدبه هدف۰۳۶دلاری