عیسی مسیح

اسلرف تنبل

۲ هفته قبل slerf اسلرف
قیمت هدف: 55$
  • ۲ هفته قبل

    بهترین نقطه حمایتی

    به هیچ وجه بیست و یک و از دست نمیده

    و بعد از رسیدن بیت به شصت هزار و برگشت بازار حرکت شروع میشه

    پیشنهاد خرید نیست