مهدی قاسمی

تحلیل ارزCEL

۴ هفته قبل celsius سلسیوس
  • ۴ هفته قبل
    اگر در تایم ۴ ساعته کندل از این قیمت خط آبی جدا شود یه صعود کوتاه دارد برای خارج‌شدن و ادامه ریزش تا منطقه مشخص شده ،این کف خیلی مهمه چون روند در موج سوم صعود و حتیاین امکان دارد موج چهارم بالاتر از موج سوم یا مساوی بزند