𝗦𝗜𝗥𝗩𝗔𝗡

تحلیل ناتکوین

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
  • ۱ ماه قبل
    همونطور که تو نمودار میبینید شاهد برخورد خط نزول و صعود هستیم بنابراین احتمال داره که ناتکوین پامپ خوبی داشته باشه