Farbod Karimi

موقعیت کم ریسک رادیانت کپیتال

۱ ماه قبل radiant-capital ردینت کپیتال
قیمت هدف: 0.240000$
حد ضرر: 0.110000$
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    ارز RDNT در موقعیت کم ریسکی قرار گرفته و از سقف قبلی حدود 70% اصلاح کرده . به نظر می رسد در صورت تغییر روند رشد مناسبی داشته باشد .