مهدی قاسمی

ابدین نات کوین

۳ هفته قبل notcoin نات کوین
  • ۳ هفته قبل
     هنوزم تحلیل و نظر من روی نات کوین صعودی اگر کندل زیر کف خط آبی بسته بشه و جدا بشه ریزشی که یه بار دیگه یه صعود کوتاه انجام میده فرصت خروج میده و ریزش کامل انجام میشه   این مطلب  دقت کنید