• ۳ هفته قبل
    در دو قیمت مشخص شده آماده یک حرکت صعودی خوب 0.0090.014