• ۱ ماه قبل
    نات کوین صعودی تا سقف اعلام شده هیچ ریزشی در کار نیست به نمودار نگاه کنید سقف و کف نات کوین کشیدم