چنور

صعود پله اول فقط 1500درصد

۴ هفته قبل tether تتر
قیمت هدف: 34.11$
حد ضرر: 0.00000005$
بازه زمانی:
  • ۴ هفته قبل
    🌙 #CAW 💥 هدفش بعد از شکست مثلث 0.00000079246،  و به این هدف برسه 1324% بازدهی.