NOT🚀🚀🚀

صعودی تا ۱۸🚀🚀🚀

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
  • ۱ ماه قبل
    چنانچه خط قرمز و آبی برخورد عمودی داشته باشند شاهد صعود خوبی هستیم داده های اندیکاتپر ها نشان از حجم بالای خرید  ورود سرمایه را نشان میدهد