NOT🚀🚀🚀

احتمال سعود بالا

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
  • ۱ ماه قبل
    چنانچه خط آبی و قرمز برخورد عمودی با همدیگه داشته باشن احتمال صعود تا ساعاتی دیگر بسیار بالاست با توجه به حجم خریدهای فعلی بازار نات کویت داده های اندیکارها نشان از صعود دارند ،این یک سیگنال خرید و فروش نیست