قیمت هدف: 60,000$
  • ۱ ماه قبل
    صرفا پیشنهاده پس با استراتژی خودتون وارد معامله بشید