قیمت هدف: 4.90$
حد ضرر: 4.70$
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    احتمال صعودی خیلی زیاد