گرگ پارسی

تحلیل تکنیکی pepe

۱ ماه قبل pepe پپه
قیمت هدف: 0.000019$
  • ۱ ماه قبل
    اگر بتوانید از خط بگذرد شروع پامپ و رکورد شکمی جدید پپه