گرگ پارسی

تحلیل تکنیکی floki

۱ ماه قبل floki-inu فلوکی
قیمت هدف: 0.000440$
  • ۱ ماه قبل
    اگر فلوکی خط روند را بشکند پامپ تا 0.00036 و بعد آن به خواهد رسید0.00044