کاربر تازه‌وارد

تحلیل از فلوکی با ذکر نمودار.........

۱ ماه قبل floki-inu فلوکی
  • ۱ ماه قبل
    flokiبا تشکیل الگو فنجان و با تایید شکست دسته فنجان از بالا آمادگی پرتاب به نقطه0.00070را در میان مدت دارد پرسود باشید