• ۱ ماه قبل
    حرکت روزانه صعودیهدف اول 2.7هدف دوم 3.5محدود خرید 2.2