صادق

بازگشت کاردانو

۱ ماه قبل cardano کاردانو
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    در نمودار کلی به نظر میرسه کاردانو به تدریج از کف تعیین شده فاصله بگیره و بره به سمت سقف ۹۵ سنت