Kurdpour

سعودی

۱ ماه قبل tether تتر
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    CAKE کیک در حال شکستن یک الگوی مثلث نزولی استموج صعودی 2 برابری (دوبرابر شدن قیمت) پیش‌بینی می‌شود و اینکه این اتافاق در کمتر از بک هفته بی افتد زیاد است.